Nezdice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

 

 
Jednací řád obecního zastupitelstva obce Nezdice
 
 
 
Obecní zastupitelstvo obce Nezdice vydává podle §   96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění změn a doplňků tento jednací řád:
 
Článek 1
Úvodní ustanovení
 1)      Jednací řád obecního zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení    a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky
 
2)      O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje obecní zastupitelstvo v mezích zákona.
 
Článek 2
Pravomoci obecního zastupitelstva
 
1)      Obecní zastupitelstvo rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 , § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a jemu vyhrazeno:
 
dle § 84 :
a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat     jejich závazné části obecně  závaznou vyhláškou,
c) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
f) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již   založených právnických osobách,
g)delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
h) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností,v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
i) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o
       změně hranic obce a o slučování obcí,
l) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
m) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
n)      volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarostu obce a odvolávat je z funkce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 o) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 p) zřizovat a zrušovat obecní policii,
 r) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
s) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
t) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
u) stanovit   zásady   pro   poskytování   cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
v) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
x) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis.
y) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné
     působnosti obce
 
   dle § 85:
   a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů,
 převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b)      poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c)   poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v  oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy,zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence
     kriminality a ochrany životního prostředí,
   d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle
       smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,
   e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
   f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
   g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
   h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
   i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
   j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o
      poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o
      přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
   k) zastavení nemovitých věcí,
   l) vydání komunálních dluhopisů.
 
2)      Obecní zastupitelstvo si vyhrazuje rozhodování v dalších následujících věcech samostatné působnosti:
a)      rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,  
     b) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat  a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2)
c)      stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
   d)přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
Článek 3
Svolání jednání obecního zastupitelstva
 
     Obecní zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce . Zasedání zastupitelstva obce svolává řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje.Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne,kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.Obecní úřad informuje o místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce.Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce;kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.
 
 
Článek 4
Příprava jednání obecního zastupitelstva
 
1)      Přípravu jednání obecního zastupitelstva organizuje starosta obce podle programu , přitom stanoví zejména:
a)      dobu a místo jednání
b)      odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
c)      způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany
 
2)      Návrhy starosty, výborů nebo členů obecního zastupitelstva se předkládají podle obsahu ústně na jednání obecního zastupitelstva nebo písemně.
 
3)      Písemné materiály , určené pro jednání obecního zastupitelstva, předkládá navrhovatel           v počtu jednoho výtisku prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do třech dnů přede dnem jednání obecního zastupitelstva jeho členům.
 
4)      Materiály pro jednání obecního zastupitelstva obsahují:
a)      název materiálu,
b)      jeho obsah,
c)      návrh usnesení a důvodovou zprávu.
 
5)      Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:
a)      zhodnocení dosavadního stavu,
b)      rozbor příčin nedostatků,
c)      odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad.
 
6)      Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnili členům obecního zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
 
 
 
 
Článek 5
Účast členů obecního zastupitelstva na jednání
 
1)      Členové obecního zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni písemně se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.
 
2)      Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.
 
Článek 6
Program jednání
 
1)      Program jednání obecního zastupitelstva navrhuje starosta.
 
2)      Na zasedání obecního zastupitelstva může být jednáno jen o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví obecní zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o němž či o námitkách proti němu rozhoduje obecní zastupitelstvo hlasováním.
 
3)      Požádá-li o to písemně člen obecního zastupitelstva, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího jednání obecního zastupitelstva. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom obecní zastupitelstvo.
 
Článek 7
Průběh jednání obecního zastupitelstva
 
 
1)      Jenání zastupitelstva obce řídí zpravidla starosta nebo pověřený člen obecního zastupitelstva.V nepřítomnosti starosty zasedání řídí místostarosta.
2)      Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání    a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva, ukončí starosta zasedání a svolá   do 15 dnů nové jednání obecního zastupitelstva k témuž programu.
 
3)      V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť, nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy obecního zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.
 
4)      Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny rozhodne o nich obecní zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.
 
5)      Zápis z předchozího jednání je při zasedání obecního zastupitelstva vyložen k nahlédnutí.
 
6)      Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.
 
7)      Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi obecního zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
 
8)      Starosta předkládá obecnímu zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Obecní zastupitelstvo rozhodne hlasováním.
 
9)      Obecní zastupitelstvo může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.
 
10) Do diskuse se mohou členové obecního zastupitelstva přihlásit jenom do konce rozpravy.
 
11) Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce,  
      senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje,musí mu být uděleno.
 
12) Nikdo, komu předsedávající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.
 
13) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen obecního zastupitelstva, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.
14)Právo vyjadřovat se k projednávaným bodům mají též občané starší 18-ti let pokud jsou občany obce nebo vlastní na území obce nemovitost,případně jsou cizinci přihlášenými v obci k trvalému pobytu.Jejich vystoupení se časově omezuje na dobu max.do5 minut.
 
Článek 8
Příprava usnesení obecního zastupitelstva
 
1)      Návrh usnesení předkládaný obecnímu zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.
 
2)      Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a obecnímu zastupitelstvu předkládá návrhová komise.
 
3)      Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, jiným členům zastupitelstva.
 
Článek 9
Hlasování
 
1)      Obecní zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 
2)      Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání obecního zastupitelstva hlasovalo v jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 
3)      Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
 
4)      V případě, že je předložen návrh o usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se požadují ostatní varianty za nepřijeté.
 
5)      Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se obecní zastupitelstvo na návrh starosty usnést na dohodovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva , aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání obecního zastupitelstva přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu,starosta obnoví přerušené zasedání obecního zastupitelstva, přednese upravený návrh a dá   o něm hlasovat. Nezíská-li potřebný návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.
 
6)      Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.
 
7)      Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje obecní zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování držet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva.
 
8)      Usnesení obecního zastupitelstva a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou.
 
9)      Zveřejnění usnesení obecního zastupitelstva se provádí vyvěšením na úřední desce pokud není zákonem stanovena jiná forma zveřejnění.
 
Článek 10
Dotazy členů obecního zastupitelstva
 
1)      Členové obecního zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty           na starostu a na další orgány obce a požadovat od nich vysvětlení.
 
2)      Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.
 
3)      Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta na následujícím jednání zastupitelstva obce. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko obecní zastupitelstvo.
 
4)      Uplatněné dotazy na jednání obecního zastupitelstva se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u obecního úřadu.
 
Článek 11
Péče o nerušený průběh jednání
 
1)      Nikdo nesmí rušit průběh jednání obecního zastupitelstva, předsedající může vykázat      ze zasedací síně rušitele jednání.
 
2)      Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.
 
 
 
 
 
 
Článek 12
Ukončení zasedání obecního zastupitelstva
 
     Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl.li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech zasedání svolá do 15 dnů.
 
Článek 13
Pracovní komise
 
1)      Pro přípravu stanovisek a expertiz může obecní zastupitelstvo zřídit pracovní komise.
 
2)      Do těchto pracovních komisí obecní zastupitelstvo volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.
 
3)      Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání obecního zastupitelstva.
 
Článek 14
Organizačně technické záležitosti zasedání obecního zastupitelstva
 
1)      O průběhu jednání obecního zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
 
2)      Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
 
3)      V zápise se uvádí:
-          den a místo jednání,
-          hodina zahájení a ukončení,
-          doba přerušení,
-          jména určených ověřovatelů zápisu,
-          jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,
-          program jednání,
-          průběh rozpravy se jmény řečníků,
-          podané návrhy,
-          výsledek hlasování,
-          podané dotazy, návrhy,
-          schválené znění usnesení,
-          další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů obecního zastupitelstva měly stát součástí zápisu.
 
4)      Zápis se vyhotovuje do 10-ti dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci.
 
5)      O námitkách člena obecního zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání obecního zastupitelstva.
 
Článek 15
Zabezpečení a kontrola usnesení
 
 
1)      Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí kontrolní výbor a informuje (pololetně) zasedání obecního zastupitelstva.
 
Článek 16
 
Jednací řád schválilo obecní zastupitelstvo dne 6.11.2006.
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………
podpis starosty a místostarosty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zodpovídá: Hofmeisterová