Nezdice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Obec Nezdice

 

Obecně závazná vyhláška č. 1 /2014,

o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je

provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno.

 

 

Zastupitelstvo obce Nezdice se na svém zasedání dne 24.3.2014 usnesením č.j. 129/2014, bod č.24 usneslo vydat na základě § 50 odst.4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích  a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o loteriích) a v souladu s ustanovením  § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen vyhláška):

 

čl. I.

Účel vyhlášky

Účelem vyhlášky je zajištění veřejného pořádku.

 

čl. II.

Určení míst

Sázkové hry podle §2 písm. e), g), i). l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm.j) a § 50 odst.3 zákona o loteriích ( dále jen herní zařízení) je zakázáno provozovat na celém území obce Nezdice.

 

čl. III.

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

…...........................................                                                …....................................................

      JUDr.Jan Drda                                                                            Ing. Hana Bouchnerová

      místostarosta                                                                                        starostka

 

 

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Datum sejmutí: 9. 4. 2014 Zodpovídá: - - správce