Nezdice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Obec Nezdice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

o poplatku za komunální odpad

 

 

Zastupitelstvo obce Nezdice schválilo dne 17.12.2019 podle §17a odst. 1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Obec Nezdice touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce.

 

 

 

Čl. 2

Správa poplatku

  1. Správu poplatku vykonává Obecní úřad Nezdice.
  2. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.

Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, kde vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce tento poplatek rozúčtuje mezi jednotlivé poplatníky[1].

 

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem, rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a v závislosti na frekvenci jejich svozu komunálního odpadu.

 

Sazba poplatku za nemovitost činí:

Popelnice – 1x měsíčně – 12 svozů/rok (120 l, 110 l)

1 100 Kč

Popelnice – 1x za 2 týdny – 26 svozů/rok (120 l, 110 l)

1 900 Kč

Popelnice – kombinovaný svoz – 40 svozů/rok (120 l, 110 l)

2 400 Kč

Popelnice – 1x za týden – 52 svozů/rok (120 l, 110 l)

2 800 Kč

Popelnice – jednorázový svoz

200 Kč

 

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

  1. Poplatek je splatný nejpozději do 15.2. příslušného kalendářního roku.
  2. Vznikne-li poplatková povinnost po stanovené lhůtě splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
  3. Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši oznámí plátce tuto skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

 

 

Čl. 5

Zrušovací ustanovení

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, ze dne 18.12.2017.

 

Čl. 6

Všeobecná ustanovení

 

  1. Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového řádu.
  2. Poplatník – plátce poplatku specifikovaný v čl. 2 odst. 2 této obecně závazné vyhlášky je povinen správci poplatku oznámit do 15-ti dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti, údaje rozhodné pro stanovení výše poplatku, konkrétně jméno a příjmení či název, adresu či sídlo, případně další adresu pro doručování, počet nádob, velikost nádob a frekvenci svozu dle nabídnutých variant v Čl. 3 této obecně závazné vyhlášky. Při změně údajů uvedených v ohlášení se postupuje ve smyslu daňového řádu.

 

 

Čl. 7

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

 

 

 

 

 

 

 

…………………..                                                                 ……………………………

 Ing. Jan Kukla                                                                    Ing. Hana Bouchnerová

  místostarosta                                                                        starostka

 

 

 

Vyvěšeno:    

 

Sejmuto:

 

[1] § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozděj­ších předpisů.

Datum sejmutí: 3. 1. 2020 Zodpovídá: Hofmeisterová