Nezdice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

 

Obec Nezdice
 
Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011,
kterou se stanovuje úhrada vodného stočného ve dvousložkové formě
 
Zastupitelsto obce Nezdice se na svém zasedání dne 28.prosince 2011.usnesením č. 369/2011 usneslo  vydat na základě §26 odst.1 písm.b), § 20 odst.4 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
 
Stanovení úhrady vodného ve dvousložkové formě
Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se na území obce stanoví úhrada vodného ve dvousložkové formě. 1)
   
 
Čl. 2
 
Stanovení druhu pevné složky
Pevná složka vodného se stanoví podle kapacity vodoměru ( §32 odst.1 písm.a)).
 
 
Čl. 3
 
Účinnost 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.1.2012.
 
 
 
 
 
 
…...........................................                    …....................................................
        JUDr.Jan Drda                                                 Ing. Hana Bouchnerová
        místostarosta                                                             starostka
 
 
 
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Datum sejmutí: 14. 1. 2012 Zodpovídá: Hofmeisterová