Nezdice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Obec Nezdice
 
 
Obecně závazná vyhláška obce Nezdice
1/2011,
 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
 
 
Zastupitelstvo obce Nezdice na svém zasedání dne 29.6.2011 usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí tuto obecně závaznou vyhlášku podle ustanovení § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení.
 
Článek I.
 
Na území obce Nezdice se stanovuje koeficient, kterým se stanoví daňová povinnost poplatníka u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci ve výši 1,5 , kterým se násobí základní sazba daně.
 
 
Článek II.
 
1.   Vyhláška nabývá platnosti dnem zveřejnění a účinnosti dnem 1.ledna 2012.
 
 
 
 
 
 
 
  ...................................                                           ..........................................
     JUDr. Jan Drda                                                      Ing. Hana Bouchnerová
      místostarosta                                                              starostka
 
 
 
 
Vyvěšeno :
Sejmuto:
Datum sejmutí: 10. 8. 2011 Zodpovídá: Hofmeisterová