Nezdice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Žádost o vydání voličského průkazu zde. (20.8 kB)

 

Vzor žádosti slouží voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů u obecního úřadu, kteří chtějí hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny mimo okrsek, kde jsou vedeni v seznamu voličů.

Žádost může být úřadu doručena ode dne vyhlášení voleb (tj. od 31. prosince 2020), nejpozději však 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 1. října 2021) při písemném podání,resp. až do 2 dnů přede dnem voleb (tj. do 6. října 2021) při osobním podání žádosti.

Žádost zaslaná v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče a žádost v elektronické podobě musí být zaslána prostřednictvím datové schránky voliče.

Příslušným k vyřízení žádosti je obecní úřad/úřad městské části /úřad městského obvodu, kde má volič trvalý pobyt.

Na voličský průkaz je možné hlasovat v jakékoliv volební místnosti v České republice nebo v zahraničí. Volič ve volební místnosti je před hlasováním povinen odevzdat svůj voličský průkaz okrskové volební komisi. Pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno.

Voličský průkaz lze voliči vydat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb (tj. od 23. září 2021).

Datum sejmutí: 10. 10. 2021 Zodpovídá: - - správce