Nezdice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nezdice, konaného dne   9. dubna 2019, od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Nezdicích

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Nezdice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,03 hodin dosavadní starostkou obce Ing. Hanou Bouchnerovou („dále jako „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Ing. Hana Bouchnerová všechny přítomné přivítala a hned v úvodu poděkovala přítomnému panu JUDr. Janu Drdovi za výbornou spolupráci, kterou jako místostarosta vykonával od roku 2006.   

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29. března 2019 v 16.00 hodin, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nezdice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1. dubna 2019 do 9. dubna 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných (viz. příloha č. 1) konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva                   (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích) a 8 občanů z obce Nezdice.

 

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst.2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Nezdice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (viz. příloha č. 2).

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

Ad 1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Václava Tikala a pana Davida Klence a zapisovatelkou Kateřinu Hofmeisterovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdice určuje ověřovateli zápisu pana Václava Tikala a pana Davida Klence a zapisovatelkou Kateřinu Hofmeisterovou.

Výsledek hlasování:

pro  7  členů

proti  0  členů

zdržel se 0  členů

Usnesení bylo schváleno.

 

 

Ad 2) Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala

předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

Zahájení

Složení slibu členů zastupitelstva obce

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty:
 1. určení počtu místostarostů
 2. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni

   (§71 odst. 1 písm. a/zákona o obcích)     

 3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
 4. volba starosty
 5. volba místostarosty/ů

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

6) Diskuse

7) Závěr

 

Výsledek hlasování:

pro  7  členů

proti  0  členů

zdržel se 0  členů

Usnesení bylo schváleno.

 

Ad 3) Volba starosty a místostarosty

 1. určení počtu místostarostů

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Žád­né stanovisko vzneseno nebylo.

 

 Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo obce Nezdice schválilo zvolení jednoho místostarosty.

 

Výsledek hlasování:

 pro  7  členů

 proti  0  členů

 zdržel se 0  členů

Usnesení bylo schváleno.

 

 

 1.  určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni

Předsedající dále navrhla, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) záko­na o obcích, aby členové zastupitelstva obce pro výkon funkce nebyli uvolněni. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdice v souladu s § 71 odst. 1 písm. b) zákona o obcích určuje, že členové zastupitelstva nebudou uvolněni pro výkon funkce.

Výsledek hlasování:

pro  7  členů

proti  0  členů

zdržel se 0  členů

Usnesení bylo schváleno.

 

 

 1. určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.

Žádné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

Výsledek hlasování:

pro  7  členů

proti  0  členů

zdržel se 0  členů

Usnesení bylo schváleno.

 

 

Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 1. volba starosty obce

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán následující návrh - člen zastupitelstva pan David Klenc navrhl zvolit do funkce starostky Ing. Hanu Bouchnerovou, narozenou                        . Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdice volí starostkou Ing. Hanu Bouchnerovou,                                  .

Výsledek hlasování:

pro  7  členů

proti  0  členů

zdržel se 0 člen 

       Usnesení bylo schváleno.

 

 

 1. volba místostarosty obce

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán následující návrh - člen zastupitelstva pan František Suda  navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. Jana Kuklu,                                      Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Žádné stanovisko sděleno nebylo.

       Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdice volí místostarostou Ing. Jana Kuklu,                                     

Výsledek hlasování:

pro  7  členů

proti  0  členů

zdržel se 0  člen

Usnesení bylo schváleno.

 

 

Ad 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.

 

 1.  určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

       Zastupitelstvo obce Nezdice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou        

       tříčlenné.

Výsledek hlasování:

pro  7  členů

proti  0  členů

zdržel se 0  členů

Usnesení bylo schváleno.

 

 

 1.  volba předsedy finančního výboru

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Davida Klence,                                     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdice volí předsedou finančního výboru pana Davida Klence, narozeného                         

Výsledek hlasování:

pro  7  členů

proti  0  členů

zdržel se 0  člen

Usnesení bylo schváleno.

 

 

 1. volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Václava Tikala, narozeného dne                       . Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

       Zastupitelstvo obce Nezdice volí předsedou kontrolního výboru pana Václava Tikala,  narozeného dne                        

Výsledek hlasování:

pro  7  členů

proti  0  členů

zdržel se 0  člen

Usnesení bylo schváleno.

 

 

 1.  volba členů finančního výboru

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit členem finančního výboru paní Lucii Prosserovou,                                   a pana Miroslava Bradu,                                  .

       Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdice volí členy finančního výboru paní Lucii Prosserovou, narozenou                         a pana Miroslava Bradu, narozeného                       .

 

Výsledek hlasování:

pro  7  členů

proti  0  členů

zdržel se 0  člen

Usnesení bylo schváleno.

 

 

 1.  volba členů kontrolního výboru

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit členem zvolit členem kontrolního výboru pana Františka Sudu, narozeného                          a paní Ilonu Stachovou, narozenou                         

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdice volí členy kontrolního výboru pana Františka Sudu, narozeného                          a paní Ilonu Stachovou,                                  .

Výsledek hlasování:

pro  7  členů

proti  0  členů

zdržel se 0  člen

Usnesení bylo schváleno.

 

 

Ad 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů, členům výborů, kteří jsou zároveň členy zastupitelstva, místostarostovi a starostce byla v souladu s    § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce takto:

starosta   18.000 Kč hrubé odměny/ 1 měsíc

místostarosta   12.000 Kč hrubé odměny/ 1 měsíc

předseda výboru    1.400 Kč hrubé odměny/ 1 měsíc

člen výboru, který je zároveň zastupitel   1.100 Kč hrubé odměny/ 1 měsíc

člen zastupitelstva bez dalších funkcí   700 Kč hrubé odměny/ 1 měsíc

člen výboru, který není zastupitel   700 Kč hrubé odměny/ 1 rok

 

Odměna bude poskytována ode dne 10. dubna 2019. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

Výsledek hlasování:

pro  7  členů

proti  0  členů

zdržel se 0  členů

Usnesení bylo schváleno.

 

 

Ad 6) Diskuze

Nikdo se nepřihlásil.

 

Předsedající poděkovala všem přítomným za účast, připomněla nelehké úkoly, které před novým zastupitelstvem stojí a že věří v dobrou spolupráci a ukončila zasedání zastupitelstva v 18:20 hodin.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 9. 4. 2019

 

Zapisovatel: Kateřina Hofmeisterová       ………………………….….

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

pan Václav Tikal   dne 9. 4. 2019            .…………………….……….

 

 

 

pan David Klenc dne 9. 4. 2019              ……………….……………..

 

 

 

 

 

 

        …………………………….                                                                          ……………………………….

        Ing. Jan Kukla                                                                          Ing. Hana Bouchnerová

          místostarosta                                                                                  starostka

Zodpovídá: - - správce