Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Svátky a výročí

Dnes je 27.11.2022

Svátek má Xenie

Zítra má svátek René

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den nekupování ničeho

Služba mojeID

mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Nezdice. Více informací naleznete zde.

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nezdice

 

OBEC NEZDICE

Zastupitelstvo obce Nezdice

Obecně závazná vyhláška

Obce Nezdice

č. 1/2019,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nezdice

 

Zastupitelstvo obce Nezdice se na svém zasedání dne 24.6.2019 usnesením č. j. 460/2019, bod č. 7 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Nezdice, včetně nakládání se stavebním odpadem[1].

 

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
 1. Biologické odpady rostlinného původu,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Směsný komunální odpad,
 9. Jedlé oleje a tuky[2]
 10. Hřbitovní odpad.

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), i) a j).

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby, pytle a velkoobjemové kontejnery.

 

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
 1. Zvláštní sběrné nádoby určené pro sklo a papír - u místního obchodu COOP a v horních Nezdicích u čp. 9
 2. Zvláštní sběrná nádoba na kovy a uzavřená sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky – v uzavřeném areálu OÚ, otevřeno každé pondělí od 17 - 20 hod.  Sběr a svoz kovů je dále zajišťován obcí 2x ročně prostřednictvím spolku Sboru dobrovolných hasičů Nezdice. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním tisku, v místním rozhlase, na webových stránkách obce a zasláním SMS.    
 3. Zvláštní sběrná nádoba na biologické odpady rostlinného původu - v areálu zahrady OÚ p.č st. 69, otevřeno každé pondělí od 17-20 hod.Biologický odpad rostlinného původu lze rovněž využít ke kompostování na vlastním pozemku.
 4. Plastové pytle na plasty, včetně PET lahví a nápojových kartonů– shromažďováno v domácnostech. Možnost vyzvednutí plastového pytle dle potřeby vždy v úředních hodinách na obecním úřadě. O pravidelném svozu jsou občané informováni na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase, na webových stránkách obce a zasláním SMS.    
 5. Hřbitovní odpad je možno odkládat do kovového otevřeného kontejneru umístěného u hřbitova.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 1. Papír - sběrná nádoba modré barvy s nápisem PAPÍR,
 2. Plasty, PET lahve - plastové pytle,
 3. Sklo - sběrná nádoba zelené barvy s nápisem SKLO
 4. Kovy - sběrná nádoba s nápisem KOVY
 5. Jedlé oleje a tuky – sběrná nádoba s nápisem JEDLÉ OLEJE A TUKY
 6.  Hřbitovní odpad - kovový otevřený kontejner s nápisem HŘBITOVNÍ ODPAD.      

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně zpravidla na jaře a na podzim jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním tisku, v místním rozhlase, na webových stránkách obce a zasláním SMS.

 

 1. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

 

 1. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním tisku, v místním rozhlase, na webových stránkách obce a zasláním SMS.

 

 1. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

 

Čl. 6

Zpětný odběr elektroodpadu

 

V rámci organizace odpadového hospodářství obce Nezdice je umožněn na jejím území zpětný odběr drobného elektroodpadu. Ostatní způsoby zpětného odběru zprostředkovávané nebo zajišťované jinými osobami tím nejsou dotčeny.

Zpětný odběr elektrozařízení je obcí Nezdice umožněn pomocí zvláštní sběrné nádoby – zeleného boxu s nápisem ELEKTROODPAD, který je umístěn v chodbě za vchodovými dveřmi obecního úřadu.

 

Čl. 7

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 1. popelnice (110 l, 120 l),
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 8

Nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

 1. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

 1. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.

 

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nezdice.

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

………………...……………….                                                         ………………..

          Ing. Jan Kukla                                                           Ing. Hana Bouchnerová

           místostarosta                                                                         starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: …………………..

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………………

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

[1] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

[2] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu –  § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020.

 

Vyvěšeno: 26. 6. 2019

Zpět