Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Svátky a výročí

Dnes je 22.9.2021

Svátek má Darina

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Evropský den bez aut

Zítra má svátek Berta

Služba mojeID

mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Nezdice. Více informací naleznete zde.

Obsah

Řád veřejného pohřebiště v Nezdicích

Typ: ostatní
-

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  1/2005   OBCE NEZDICE

 

Zastupitelstvo obce Nezdice vydává dne   27. 9.2005    podle ustanovení § 19 a § 29 odst.7

 

zákona č. 256/ 2001 Sb. o pohřebnictví a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obec. zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

 

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ.

 

 

 

                                                                                             

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení

 

1.      Řád upravuje provoz pohřebiště (dále jen hřbitova ) v obci Nezdice  p.p.č. 248/3 k.ú. Nezdice nad Úhlavou.

 

2.      Vlastníkem i provozovatelem hřbitova je obec Nezdice.

 

Článek 2 

 

Provozní doba pohřebiště

 

Hřbitov je přístupný veřejnosti každodenně v době denního světla (není instalováno osvětlení hřbitova).

 

Článek 3 

 

Pořádek na pohřebišti

 

 

1.      Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo vyhrazený kontejner a používat prostory hřbitova  k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2.      Děti do 8 let mají na hřbitov přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

3.      Na hřbitov je zakázán přístup podnapilým osobám a  osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

4.      Na hřbitově je zakázáno jezdit na jízdních kolech.

5.      Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se  souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.

6.      Přístup na hřbitov nebo do jeho části může správce hřbitova z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

7.      Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

8.      Odpadky se mohou odkládat pouze do kontejneru na hřbitovní odpad.

9.      Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce hřbitova používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

10.  Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem hřbitova, včetně nové  výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

11.  Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce hřbitova.Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

12.  Na hřbitově je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

 

 

Článek 4 

 

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

 

Správce hřbitova poskytuje zejména následující služby:

a)      pronájem hrobových míst

b)      vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

c)      odstraňování hřbitovního odpadu

d)      provoz vodovodní přípojky

e)      údržba a výsadba zeleně

 

f)        údržba cest a zdí

 

g)      péče o nepropůjčená hrobová místa

 

h)      péče o vnější vzhled hřbitova

 

Úhrada za tyto služby bude prováděna v souladu s § 25 zák.č. 256/2001 Sb.

 

      

 

Článek 5 

 

Povinnosti  a činnost správce hřbitova v souvislosti s nájmem hrobových míst

 

1.Správce hřbitova je povinen:

a)      předat nájemci hrobového místa (dále jen “nájemce”) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo;

b)      umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení hřbitova, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz hřbitova,nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu hřbitova – v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu.

2.Hrobová místa správce hřbitova zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené                                řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na       individuální umístění mimo vymezený prostor. 

 

Článek 6 

 

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

 

1.      Výkopové práce a ukládání lidských pozůstatků do hrobu a hrobek zpravidla provádí

odborná firma sjednaná nájemcem hrobového místa nebo jiná osoba, a to vždy se           

            souhlasem správce hřbitova .Obdobně to platí i o provádění prací spojených

            se zajišťováním exhumací.

2.      Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na hřbitově vždy jen se souhlasem správce hřbitova a způsobem, který stanoví.

3.      Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4.      Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

5.      Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna  poloviční zinková  vložka nebo kovové s nepropustným dnem.

6.      Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště   provádět  pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.

 

 

Článek 7 

 

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 12  let.

 

Článek 8 

 

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 

 

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

 

a)      Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům  díla a  a musí být provedeny do nezámrzné hloubky nebo jinak technicky zabezpečeny proti posunutí, musí být dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy.   

 

b)      Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

c)      Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d)      Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

e)      Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

 

2.      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a)      Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).

b)      Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

c)      Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d)      Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e)      Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f)        Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g)      Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

h)      Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

i)        Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

j)        Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.

k)      Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

 

3.  Správce hřbitova může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

-         dobu výstavby hrobky

-         zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

-         požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

-         podmínky používání komunikací pohřebiště

-         způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

-         průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

            

4.      Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem hřbitova, zejména

-  respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým         

   místům

- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců              

   hrobových míst

- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

 

5.      Po ukončení prací na hřbitově je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu. 

 

Článek 9 

 

Sankce

 

 

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 10 

 

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.

 

................................                                                      ......................................

Miroslav Brada                                                              Josef Plincelner

místostarosta                                                                 starosta

 

 

 

:


Vytvořeno: 29. 1. 2007
Poslední aktualizace: 29. 1. 2007 00:00
Autor: