Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Svátky a výročí

Dnes je 29.9.2022

Svátek má Michal

Zítra má svátek Jeroným

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den překladatelů

Služba mojeID

mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Nezdice. Více informací naleznete zde.

Obsah

 

úvodní strana

Výkres základního členění zde.

Hlavní výkres zde.

Výkres technické infrastruktury a dopravy zde.

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření zde.

Územní plán Nezdice širší vztahy zde.

Koordinační výkres zde.

Koordinační výkres - detail zastavěného území zde.

Zábor zemědělského půdního fondu zde.

 Zastupitelstvo obce Nezdice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

 
v y d á v á
 
Územní plán Nezdice
 
 
I.    N Á V R H
 
  1. Textová část návrhu územního plánu
Obsah územního plánu odpovídá legislativě platné od 1. 1. 2007, tedy zákonu č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhláškám č. 500/2006 sb. a 501/2006 Sb.
Textová část územního plánu, část I. návrh, obsahuje dále vyjmenované kapitoly (v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., které jsou přiměřeně upraveny tak, aby obsahovaly všechny potřebné informace a splňovaly požadavky na odpovídající územně plánovací dokumentaci pro obec Nezdice:
a) vymezení zastavěného území
b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot
c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanoveni podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně
f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)
g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
i) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Součástí kapitoly c) je i vymezení ploch, ve kterých je prověření jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování. Pro žádnou z ploch není podmínkou pořízení a vydání regulačního plánu.
a. Vymezení území
a. 1. Vymezení zastavěného území
Pro území obce Nezdice je vymezeno v souladu s ustanovením § 58, odst. 1, 2, 3 zákona
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) zastavěné území.
Zastavěné území je vymezeno v grafické části územního plánu, ve výkresech č. A1 – Základní členění území a č. A2 – Hlavní výkres.
a. 2. Vymezení řešeného území podle katastrálních území tvořících území obce
Návrh územního plánu je zpracován pro celé správní území obce Nezdice, které tvoří jedno katastrální území Nezdice nad Úhlavou. Celková plocha řešeného území je 637 ha.
Obec Nezdice se nachází v Plzeňském kraji, v okresu Klatovy a je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice. Obec Nezdice je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Přeštice.
Území, pro které je zpracován návrh územního plánu, sousedí s těmito obcemi: Borovy, Švihov, Vlčí, Lužany, Příchovice.
Řešené území sousedí s katastrálními územími: k.ú. Borovy, k.ú. Stropčice a k.ú. Jíno (okr. Klatovy), dále k.ú. Lužany, k.ú. Vlčí, k.ú Zelené a k.ú. Zálesí u Příchovic (okr. Plzeň – jih).
Správní území Nezdice a jednotlivá katastrální území jsou vyznačena v grafické části návrhu územního plánu, ve výkresech č. A1 – Základní členění území a č.A2 – Hlavní výkres.
b. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot
b. 1. Význam a funkce obce ve struktuře osídlení
Obec plní převážně obytnou funkci. Vzhledem ke své poloze v sídelní struktuře a nižšímu počtu obyvatel a pracovních příležitostí není střediskem osídlení. Základní vybavenost (obecní úřad, obchod, areál TJ) slouží především obyvatelům obce.
Počet obyvatel obce Nezdice k 28. 2. 2009 je 210 (z toho 93 mužů a 117 žen). Většina obyvatel je české národnosti.
b. 2. Rozvoj obce, zohlednění hodnot jejího území
Rozvoj obce, její urbanistická struktura, rozvržení ploch s rozdílným způsobem využití a základní provozní a komunikační vazby jsou do značné míry předurčeny předchozím vývojem obce a jejím krajinným zázemím. Řešení územního plánu na tyto hodnoty navazuje a dále je harmonicky rozvíjí.
Rozvojové plochy pro bydlení (bydlení venkovské a bydlení smíšené venkovské) mají v návrhu územního plánu obce celkovou rozlohu zhruba 8,86 ha a odhadovanou kapacitu 53 až 56 rodinných domů.
Odhadovanému přírůstku nových rodinných domů v obci Nezdice odpovídá zvýšení počtu obyvatel přibližně o 177 až 205 (uvažujeme-li s průměrným počtem 3 až 3,4 osob na 1 rodinný dům v nové zástavbě). Výstavbou domů v rozvojových plochách při současném mírném poklesu počtu obyvatel ve stávající starší zástavbě by mohlo postupně dojít k nárůstu počtu obyvatel obce na cca 380 až 415.
Při zpracování návrhu územního plánu byly řešeny a zohledněny především následující aspekty:
·        Byly navrženy nové rozvojové plochy pro bydlení s cílem stabilizovat současné obyvatelstvo a umožnit zvýšení jeho počtu migrací v souvislosti s posilováním obytné funkce sídla.
·        Byly potvrzeny stávající a navrženy plochy pro revitalizaci pro rozvoj podnikání (drobné výroby, služeb, zemědělství) za účelem vytvoření podmínek pro vznik pracovních příležitostí v místě. Pro tyto záměry je vhodné přednostně využít nefunkční části stávajícího areálu zemědělské výroby.
·        Byly potvrzeny stávající a navrženy plochy pro revitalizaci sportovních a volnočasových aktivit.
·        Byly potvrzeny a navrženy plochy pro technickou infrastrukturu, především pro umístění ČOV.
c. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
c. 1. Urbanistická koncepce
Návrh územního plánu při stanovení urbanistické koncepce akcentuje především následující aspekty:
·        Jsou potvrzeny a stabilizovány ty části Nezdic, které jsou tvořeny charakteristickou vesnickou zástavbou okolo původní návsi a podpořeny předpoklady pro zachování jejich urbanistické struktury a funkce přirozeného centra.
·        Je respektován svébytný „génius loci“ části Nezdic s areálem kostela sv. Prokopa a navazující původní zástavbou.
·        Jsou respektovány plochy zeleně uvnitř obce.
·        Je řešen vzájemný kontakt ploch pro bydlení a zemědělskou výrobu.
·        Je řešena vzájemná vazba zastavitelných ploch a krajinného zázemí obce.
·        Jsou respektovány a dále rozvíjeny přírodní hodnoty ÚSES, VKP.
·        Funkční využití jednotlivých ploch vychází z existující struktury obce, jejího charakteru, krajinného rámce a respektuje limity využití území.
·        Návrh využití ploch reaguje na předpokládaný perspektivní význam a funkci obce Nezdice.
·        Návrhové plochy pro bydlení jsou rozloženy pokud možno proporcionálně v jednotlivých částech obce zejména s ohledem na krajinný a terénní charakter jednotlivých lokalit.
·        V návrhu územního plánu jsou zohledněny možnosti dopravní obsluhy a napojení na inženýrské sítě.
·        Návrhové plochy pro služby a drobnou výrobu jsou potvrzeny a v přiměřené míře dále rozvíjeny.
·        V podrobnější dokumentaci bude navržen v návrhových plochách pro bydlení vhodný typ zástavby - rodinné domy izolované, dvojdomy (viz část f) a v zastavěném území dodržen pokud možno ráz obce.
Urbanistická koncepce je zobrazena v grafické části územního plánu, ve výkrese č. A2 – Hlavní výkres.
 c. 2. Vymezení zastavitelných ploch
c. 2. 1. Členění území obce Nezdice na zastavitelné a nezastavitelné
Správní území obce Nezdice, je v návrhu územním plánu  řešeno jako harmonický celek zastavitelných a nezastavitelných území. Uspořádání obce je vyjádřeno vzájemnými vztahy a vazbami území zastavitelných (urbanizovaných) území a přestavbových na straně jedné a území nezastavitelných (neurbanizovaných) na straně druhé.
Zastavitelné území zahrnuje území již zastavěná (stabilizované plochy) a území dosud nezastavěná, avšak k zastavění určená (zastavitelné plochy – plochy změn).
Do zastavitelného území patří následující plochy s rozdílným způsobem využití:
1.      plochy bydlení,
2.      plochy rekreace
3.      plochy občanského vybavení,
4.      plochy dopravní infrastruktury,
5.      plochy technické infrastruktury,
6.      plochy zemědělské.
Přestavbové území zahrnuje území určené k přestavbě, které bezprostředně navazuje na stávající zástavbu.
Do přestavbového území patří následující plochy s rozdílným způsobem využití:
1.   plochy sportovní a rekreační – víceúčelové hřiště.
Nezastavitelným územím se rozumí ta území, která nelze zastavět vůbec nebo výjimečně a za zvláštních podmínek.
Do nezastavitelného území patří následující plochy s rozdílným způsobem využití:
1.   plochy vodní a vodohospodářské,
2.      plochy systému sídelní zeleně,
3.      plochy zemědělské,
4.      plochy lesní,
5.      plochy přírodní.
c. 2. 2. Přehled a charakteristika zastavitelných ploch
Zastavitelné plochy jsou v územním plánu vymezeny v souladu se stavebním zákonem příslušnou vyhláškou.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v grafické části územního plánu ve výkrese č. A 1 – Základní členění území, členění jednotlivých zastavitelných ploch/ploch s rozdílným způsobem využití je zřejmé z výkresu č. A2 – Hlavní výkres.
V územním plánu jsou navrženy následující zastavitelné plochy:
A. Plochy bydlení
A. 1. Bydlení venkovské smíšené - SV
plocha N1
výměra: cca 1,75 ha
kapacita: cca 7 rodinných domů
dopravní obsluha: z přiléhající místní komunikace
inženýrské sítě:
-            odkanalizování: napojením na navrženou kanalizaci
-            zásobování vodou: vodovodní přípojkou z předpokládaných nových vodovodních řadů
-            elektrická energie: 100kW z rezervy TS2;
-            zemní plyn: rozšířením stávající STL sítě rozvody PE d 63
-            telekomunikace: rozšířením stávající telefonní sítě
A. 2. Bydlení venkovské - BV
plocha N2 
výměra: cca 1,00 ha
kapacita: cca 7 rodinných domů
dopravní obsluha: z přiléhající místní komunikace
inženýrské sítě:
-            odkanalizování: napojením na navrženou kanalizaci prodloužením řadu
-            zásobování vodou: vodovodní přípojkou z předpokládaných nových vodovodních řadů
-            elektrická energie: 100kW z rezervy TS2
-            zemní plyn: rozšířením stávající STL sítě rozvody PE d 63
telekomunikace: rozšířením stávající telefonní sítě
Plocha byla redukována oproti návrhu zadání územního plánu, její severní hranice je vedena po hranici zátopového území pod vodním dílem a záplavového území stanoveného (Q 100), zároveň je hranice regionálního biocentra posunuta v prodloužení stávající hranice zahrad.
plocha N3 
výměra: cca 1,47 ha
kapacita: cca 5 rodinných domů
dopravní obsluha:      z přiléhajících místní komunikace
inženýrské sítě:
-            odkanalizování: napojením na navrženou kanalizaci,
-            zásobování vodou: vodovodní přípojkou z předpokládaných nových vodovodních řadů;
-            elektrická energie: 35kW z rezervy TS1;
-            zemní plyn: jednotlivými plynovými přípojkami ze stávajících plynovodů
-            telekomunikace: rozšířením stávající telefonní sítě
 
plocha N4 
výměra: cca 0,28 ha
kapacita: cca 2 rodinné domy
dopravní obsluha: z přiléhající místní komunikace
inženýrské sítě:
-            odkanalizování: napojením na navrženou kanalizaci
-            zásobování vodou: vodovodní přípojkou
-            elektrická energie: 238kW z rezervy TS3;
-            zemní plyn: jednotlivými plynovými přípojkami ze stávajících plynovodů
-            telekomunikace: rozšířením stávající telefonní sítě
plocha N5 
výměra: cca 0,63 ha
kapacita: cca 7 rodinných domů
dopravní obsluha: z přiléhající místní komunikace
inženýrské sítě:
-            odkanalizování: napojením na navrženou kanalizaci
-            zásobování vodou: vodovodní přípojkou z předpokládaných nových vodovodních řadů
-            zemní plyn: rozšířením stávající STL sítě rozvody PE d 63
-            zemní plyn: jednotlivými plynovými přípojkami ze stávajících plynovodů
-            telekomunikace: rozšířením stávající telefonní sítě
Plocha byla redukována oproti návrhu zadání územního plánu, její jižní hranice je vedena po posunuté hranici regionálního biocentra.
plocha N6 
výměra: cca 0,80 ha
kapacita: cca 4 rodinné domy
dopravní obsluha: z přiléhající místní komunikace, lokalita bude dělena navrženou komunikací obsluhující navazující rozvojovou plochu N7
inženýrské sítě:
-            odkanalizování: napojením na navrženou kanalizaci prodloužením řadu
-            zásobování vodou: vodovodní přípojkou z předpokládaných nových vodovodních řadů
-            elektrická energie: 238kW z rezervy TS3;
-            zemní plyn: nové rozvody STL plynovodu PE d 63
-            telekomunikace: rozšířením stávající telefonní sítě
plocha N7 
výměra: cca 2,42 ha
kapacita: cca 18 rodinných domů
dopravní obsluha: z přiléhající místní komunikace a navrženou páteřní obslužnou komunikací napojenou přes lokalitu N6
inženýrské sítě:
-            odkanalizování: napojením na navrženou kanalizaci
-            zásobování vodou: vodovodní přípojkou z předpokládaných nových vodovodních řadů
-            elektrická energie: 238kW z rezervy TS3;
-            zemní plyn: nové rozvody STL plynovodu PE d 63
-            telekomunikace: rozšířením stávající telefonní sítě
V jižní části území obce zahrnující rozvojové plochy N4 – N7 bylo navrženo vyjmutí plochy regionálního biokoridoru funkčního z důvodu, že na území obce nejsou jiné plochy vhodné pro její rozvoj.
Pro plochu N7 bude zpracována územní studie (viz odst. c.2.3.), která prověří využití území. Vzhledem k tomu, že plocha N7 zaujímá více než dva hektary, bude její součástí plocha veřejného prostranství, její velikost a návrh uspořádání bude součástí výše uvedené územní studie (dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 7, odstavec 2 Plochy veřejných prostranství).
plocha N8 
výměra: cca 0,51 ha
kapacita: cca 4 rodinné domy
dopravní obsluha: prostřednictvím změny polní cesty na účelovou nebo místní komunikaci
inženýrské sítě:
-            odkanalizování: napojením na navrženou kanalizaci
-            zásobování vodou: vodovodní přípojkou z předpokládaných nových vodovodních řadů,
-            elektrická energie238kW z rezervy TS3;
-            zemní plyn: rozšířením stávající STL sítě rozvody PE d 63
-            teplo: dominantní bude využití zemního plynu
-            telekomunikace: rozšířením stávající telefonní sítě
plocha N12 
výměra: cca 0,61 ha
kapacita: cca 4 rodinné domy
dopravní obsluha: napojenímz místní komunikace
inženýrské sítě:
-            odkanalizování: napojením na navrženou kanalizaci
-            zásobování vodou: vodovodní přípojkou z předpokládaných nových vodovodních řadů,
-            elektrická energie do 50kW předpoklad z rezervy TS1;
-            zemní plyn: rozšířením stávající STL sítě rozvody PE d 63
-            teplo: dominantní bude využití zemního plynu
-            telekomunikace: rozšířením stávající telefonní sítě
B. Plochy pro výrobu zemědělskou, služby a skladování - VZ
plocha N9 
výměra: cca 1,56 ha
dopravní obsluha: z místní účelové komunikace
inženýrské sítě:
-            odkanalizování: napojením na navrženou kanalizaci prodloužením řadu
-            zásobování vodou: vodovodní přípojkou z předpokládaných nových vodovodních řadů
-            elektrická energie: do 50kW předpoklad z rezervy TS1
-            zemní plyn: rozšířením stávající STL sítě rozvody PE d 63
-            teplo: dominantní bude využití zemního plynu
-            telekomunikace: rozšířením stávající telefonní sítě
C. Plochy tělovýchovy a sportu - OS
Jedná se sportovní a rekreační plochy určené pro hřiště malé kopané a házené.
plocha N10 
výměra: cca 1,05 ha
dopravní obsluha: z místní komunikace
inženýrské sítě:
-            odkanalizování: napojením na navrženou kanalizaci prodloužením řadu
-            zásobování vodou: rozšířením stávající vodovodní sítě
-            elektrická energie: 10kW z rezervy TS2;
-            zemní plyn: rozšířením stávající STL sítě rozvody PE d 63
 
-            teplo: dominantní bude využití zemního plynu
-            telekomunikace: rozšířením stávající telefonní sítě
Na základě stanoviska MÚ Přeštice, odboru regionálního rozvoje a životního prostředí - bude revitalizace sportovního areálu možná pouze za splnění podmínek orgánu ochrany přírody. Rozvojová plocha se nachází částečně v regionálním biokoridoru, nebude oplocována a nebudou v této části umisťovány žádné stavby.
D. Plochy technické infrastruktury - TI
plocha N11 
výměra: cca 0,59 ha
dopravní obsluha: z místní komunikace
inženýrské sítě:
-            elektrická energie: 10kW z rezervy TS2;
-            zemní plyn: rozšířením stávající STL sítě rozvody PE d 63
U plochy B11, která je v regionálním biocentru, bude minimalizováno oplocení ČOV.
c. 2. 3. Vymezení ploch, ve kterých je prověření jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování
Pro plochu N7 bude zpracována územní studie, která prověří využití území. Lhůta pro pořízení územní studie a její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do Evidence o územně plánovací činnosti se stanovuje na 2 roky od požádání o pořízení územní studie pořizovatelem.
c. 3. Vymezení ploch přestavby
plocha P1 
Jedná se o přestavbovou plochu pro sportovní a rekreační plochy určené pro víceúčelové hřiště.
výměra: cca 0,17 ha
dopravní obsluha: z místní komunikace
inženýrské sítě:
-            odkanalizování: napojením na navrženou kanalizaci prodloužením řadu
-            zásobování vodou: rozšířením stávající vodovodní sítě
-            elektrická energie: 10kW z rezervy TS2;
-            zemní plyn: rozšířením stávající STL sítě rozvody PE d 63
-            teplo: dominantní bude využití zemního plynu
-            telekomunikace: rozšířením stávající telefonní sítě
c. 4. Vymezení systému sídelní zeleně
Plochy systému sídelní zeleně jsou v územním plánu vymezeny v souladu se stavebním zákonem příslušnou vyhláškou.
Systém sídelní zeleně je vymezen v grafické části územního plánu ve výkrese č. A 1 – Základní členění území, jeho členění je zřejmé z výkresu č. A2 – Hlavní výkres.
c. 4. 1. Přehled a charakteristika systému sídelní zeleně
Plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) - v centru obce se nachází vzrostlá zeleň ve stávajícím prostoru vyhlídky s křížkem, tato plocha je sadovnicky upravena. V Nezdicích je dále sadovnicky upraven prostor památníku padlých. Vzrostlé stromy, především lípy, duby se nacházejí u sportovního areálu na soutoku řeky a Nezdického potoka.
Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) - velká část sídelní zeleně je tvořena zahradami navazujícími na zástavbu v dlouhých pruzích a potvrzující původní urbanistickou strukturu. Tato struktura je návrhem územního plánu zachována.
Plocha zahrady, která je součástí nemovité kulturní památky areálu hostince, dotváří charakter památky a je tedy nutné ji chránit před zástavbou.
Plochy zeleně ochranné a izolační (ZO) – Návrhem ploch ochranné a izolační zeleně je řešen vzájemný kontakt návrhových ploch pro bydlení a stávajících ploch pro zemědělskou výrobu.
Stávající vzrostlá zeleň v zastavěném území bude při nových úpravách maximálně chráněna. Při návrhu nových veřejných ploch, zejména nových komunikací, je nutné řešit výsadbu vysoké zeleně v uličních profilech. V návrhové ploše N7 je nutné navrhnout veřejný prostor, ve kterém bude mít podíl i plocha sídelní zeleně.

 

d. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
d. 1. Dopravní infrastruktura
d.1. 1. Komunikační síť
Základní dopravní kostru územního plánu dotváří síť stávajících silnic. Obec je koncovou obcí na komunikaci III. třídy č.0276 a v jihovýchodním cípu řešeného území prochází státní silnice III/18210 spojující obce Lužany a Vlčí. Místní komunikace propojující obec podél pravého břehu řeky Úhlavy s komunikací III/ 18210 má nesporný význam pro místní dopravní vztahy mezi jednotlivými sousedními obcemi i pro hospodářskou obsluhu území. V neposlední řadě slouží pro pěší a cyklistickou dopravu.
Stávající komunikace jsou doplněny o nové místní komunikace pro obsluhu navrhované zástavby. Jedná se především o komunikaci navrženou pro obsluhu ploch N6 a N7 o minimální šířce dopravního koridoru 8 m. Dále se jedná o komunikaci určenou pro obsluhu navrhovaných ploch ČOV.
Při rekonstrukcích vozovek je nutné dodržovat stávající niveletu bez jejího navyšování.
Parkovacích míst je v obcích značeno minimum. Parkování probíhá dle potřeby na pozemcích obecních, jednotlivých rodinných domů a zemědělských usedlostí. Z důvodu nulové průjezdné dopravní zátěže (koncová obec) toto řešení postačuje. Potřeby pro dopravu v klidu nových rozvojových ploch budou splněny na jednotlivých pozemcích.
d. 1. 2. Veřejná, cyklistická a pěší doprava
Územní plán nepředpokládá změny v systému obsluhy území veřejnou dopravou, nepředpokládá žádnou novou infrastrukturu pro veřejnou dopravu a nenavrhuje žádné územní průměty infrastruktury pro veřejnou dopravu.
Z hlediska cyklistické dopravy územní plán předpokládá zachování stávající značené cyklistické regionální trasy č. 2186 a koridoru pro mezinárodní cyklotrasu č. 38 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda.
Systém dopravní infrastruktury obce je vyznačen na výkrese č. A3. Výkres technické infrastruktury a dopravy. (Pozn: S ohledem na to, že kapitola Dopravní infrastruktura vykazuje v grafické části minimum dat, byl výkres sloučen dohromady s výkresem technické infrastruktury).
d. 2. Technická infrastruktura
d. 2. 1. Odkanalizování území
Stav
Obec Nezdice má dešťovou kanalizační síť, využívanou jako jednotná, z betonových a kameninových trub DN 200 - 500, v délce 2,1 km a je do ní po předčištění v domovních mikročistírnách vypouštěna odpadní voda od 5 % trvale žijících obyvatel a od 4% rekreantů. Kanalizace je ukončena 4 volnými výustmi do řeky Úhlavy a Nezdického potoka. Vlastníkem kanalizace i provozovatelem je obec Nezdice, na kanalizaci je zpravován kanalizační řád a povolení k vypouštění.
Vody jsou v obci odvedeny též systémem příkopů, struh a propustků. Odpadní vody jsou od 95 % trvale žijících obyvatel a 96% rekreantů akumulovány v bezodtokových jímkách a poté vyváženy na pole. Naprostá většina stávajících stok v obci není v současné době dle předpisů vhodná pro vypouštění splaškových vod zahrnující i splaškové vody předčištěné v domovních septicích. Do stok obecní kanalizace je zaústěna povrchová voda z komunikací a zpevněných ploch. Tato připojení nejsou vybavena proti zanášení sunutým materiálem ani kalovými jímkami. Obec považuje současný stav za nevyhovující, zejména po přívalových deštích.
Návrh
Problémy obce řeší přípravná projektová dokumentace výstavby splaškové kanalizace, zakončené obecní ČOV, výhled předpokládá s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 2,65 km bude vybudována z kanalizačních trub profilu DN 250. Součástí kanalizační sítě jsou i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80. Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové mechanicko-biologické ČOV s nitrifikací a denitrifikací, realizaci zatím brání nedostatek finančních prostředků obce.
V rozvojových plochách se předpokládá odkanalizování prodloužením stávající nebo navržené kanalizace, čištění odpadních splaškových vod je navrženou buď dle přípravné dokumentace v obecní ČOV nebo místo této se alternativně zvažuje čerpací kanalizační stanice s výtlakem splaškových vod na stávající ČOV obce Borovy. Výsledná varianta čištění odpadních vod vzejde z jednání mezi obcemi Nezdice a Borovy.
Ochranné pásmo ČOV je 50 m.
Systém odkanalizování obce je vyznačen na výkrese č. A3. Výkres technické infrastruktury a dopravy.
d. 2. 2. Zásobení vodou
Obec Nezdice se nachází 7 km jižně od města Přeštice, v nadmořské výšce 368 m.n.m.
V obci je 198 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá 210 trvale bydlících obyvatel. V obci je 65 domů, určených k trvalému bydlení a 39 % je využíváno k rekreaci. V obci není žádný průmysl a ani výhledově se žádný nepředpokládá. Recipientem je řeka Úhlava a Nezdický potok. Obec se nenalézá v žádném ochranném pásmu. Jako zdroj požární vody slouží řeka Úhlava.
Odvětví vodního hospodářství, zahrnující jak obory bezprostředně ovlivňující přírodní podmínky, zemědělskou výrobu, krajinu, tak obory technické infrastruktury, prošlo v minulých letech zásadními změnami. Na rozdíl od vývoje v dopravě, kde nároky obyvatelstva na toto odvětví v podstatě plynule stoupají, přineslo ve vodním hospodářství zreálnění cen vody a změny ve vlastnických vztazích mnohdy opačný vývoj. Pitnou vodou se dnes šetří, specifická potřeba vody klesá. To vše jsou jistě jevy pozitivní.
Stav
V obci je realizováno zásobování vodou úplným vodovodním systémem, jehož součástí je vodní zdroj, výtlačný zásobní řad, vodojem a systém gravitačních rozvodných řadů. Vodním zdrojem je hydrogeologický vrt v kvartérních sedimentech náplav řeky Úhlavy. Obec Nezdice zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 89 % trvale žijících obyvatel v obci, 11% využívá jako zdroj pitné vody domovní studny. Dále vodovod pro veřejnou potřebu využívá 100% rekreantů.
Jako zdroj je uváděna 82 m hluboká vrtaná studna z 07/2004 – u původního vrtu došlo k destrukci. (zemní vodojem - rok uvedení do provozu 1976, čerpací stanice s kapacitou 5l/sec, úpravna vody). Hygienické zabezpečení vodojemu – uzamčení.
Rozbor pitné vody se provádí 2x ročně. Současný stav zásobování pitnou vodou v obci Nezdice je hodnoceno jako vyhovující. Majitel i provozovatelem vodovodu je obec Nezdice.
Návrh
Rozvojové plochy se předpokládá zásobovat ze stávajícího vodovodního systému buď vodovodní přípojkou ze stávajících rozvodů nebo z předpokládaných nových vodovodních řadů, které jsou navrženy v navrhovaném komunikačním systému.
Nouzové zásobování pitnou vodou – cisterny, Přeštice 7 km, užitkovou vodou – řeka Úhlava a Nezdický potok.
Systém zásobování vodou je vyznačen ve výkrese č. A3. Výkres technické infrastruktury a dopravy
d. 2. 3. Zásobení energiemi
Elektrická energie
Vedení velmi vysokého napětí
V řešeném území není vedena trasa vedení velmi vysokého napětí.
Vedení vysokého napětí
Předmětné území je zásobováno elektrickou energií z vedení vn napěťové hladiny 22kV, vývodem z rozvodny Přeštice. Hlavní napájecí vedení prochází řešeným územím severojižním směrem. Vedení se dále větví na dílčí sekce a z těchto vedení jsou samostatnými větvenými odbočkami napojeny stávající transformační stanice.
Kabelové rozvody 22 kV na území nejsou zastoupeny.
Ochranné pásmo venkovního vedení vn je určeno zákonem č. 458 Sb z roku 2000, t.j. 10 (7)m od krajního vodiče pro vedení 22kV.
Návrh řešení napojení nové zástavby
V řešeném území se nachází tři stávající transformačních stanic 22/0,4 kV, všechny jsou plně distribuční, t.j. v majetku RZ ČEZ.
Ve stavu i návrhu budou zdejší bytové jednotky rozděleny do skupin A, B i C. Ve výkonech transformačních stanic se ponechá rezerva pro případnou modernizaci a změnu vytápění domácností. Příkony pro podnikání jsou v návrhu pouze odhadnuty, skutečné požadavky na napojení budou upřesněny dle konkrétního využití území.
Návrhové lokality:
N1, N2                       plochy bydlení....cca 14 RD                                        100kW..z rezervy TS2
N3                   plochy bydlení....cca 5 RD                                           35kW..z rezervy TS1
N4 - N8          plochy bydlení....cca 35 RD                                        238kW..z rezervy TS3
N12                 plochy bydlení.....cca 4 RD                                          30kW..z rezervy TS1
P1                   plochy sportovní a rekreační                                         10kW..z rezervy TS1
ČOV                                                                                                  10kW..z rezervy TS2
RS                   rekreace – sportoviště                                      10kW..z rezervy TS2
Vd - Vz           revitalizace zem. areálu              do 50kW..předpoklad z rezervy TS1
Pro návrhové lokality se využije stávajících rezerv trafostanic navýšených postupně dle probíhající výstavby až po typový výkon.
Rozvody nízkého napětí
Stávající rozvody nízkého napětí v obci jsou provedeny ve většině venkovním vedením. Současný stav sekunderních rozvodů nevyžaduje zásadní rekonstrukci, bude se jednat hlavně o posílení zejména v místech napojení navrhované zástavby.
Návrh rozvodů nn bude prováděn v následné projektové dokumentaci podle probíhající výstavby. Přípojkové skříně lze osadit do společných pilířků s měřením elektrické energie a umístit je v oplocení objektů. V rámci rozvodů zemními kabely je třeba dodržovat prostorové uspořádání sítí technické vybavenosti.
Veřejné osvětlení
V obcích jsou rozvody veřejného osvětlení venkovním vedením ve většině na společných opěrných bodech s rozvodem nn 0,4kV. Veřejné osvětlení je vhodné rozšířit v rámci stávající zástavby a doplnit o osvětlení ostatních komunikací. Nové rozvody veřejného osvětlení se provedou v rámci nové výstavby zemními kabely.
Telekomunikace
Řešené území vč. ostatních m.č. je součástí UTO Klatovy, ATU Švihov, telefonní rozvody UPS jsou provedeny kabelovým rozvodem. Trasy telefonních rozvodů je nutné respektovat a v rámci navrhované výstavby získat vyjádření o existenci podzemních zařízení Telefonica O2.
Telefonní kabely
Řešeným územím prochází trasy telefonních kabelů Telefonica O2. Zdrojem informace byly podklady KÚ PKR. Trasy kabelových vedení jsou vyneseny do výkresu energetiky. Zákres je orientační, nelze použít pro další stupně projektové dokumentace. Trasy kabelů je třeba respektovat dle zákona.
 
 
Pokrytí území signálem mobilních operátorů
Řešené území je z většiny pokryto signálem mobilních operátorů, tento signál je přístupný bez instalace dalšího anténního systému na straně zákazníka.
Pokrytí území televizním signálem
České televizní programy jsou v řešené obci přijímány z RS Barák a částečně i Svatobor.
Tabulka č. 1. Transformační stanice 22/0 kV

 

Transformační stanice 22/0,4 kV – správní území obce Nezdice
Označení/umístění
Typ stanice –
Max. výkon/návrh výkonu
Označení TS
distribuční trafostanice
TS-1 / Nezdice obec
PTS stocer- 250/250kVA
ČEZ KT0893
 
TS-1 / Nezdice sever/střed
PTS široká - 400/250kVA
ČEZ KT0894
ano
TS-3 / Nezdice jih
1SL - 400/250kVA
ČEZ KT0892
ano
Systém zásobení elektrickou energií a řešení telekomunikací je vyznačen schematicky ve výkrese č. A3. Výkres technické infrastruktury a dopravy.
Zemní plyn
V této části je řešena otázka plynofikace nových obytných a komerčních lokalit v obci Nezdice.
Stav
V současné době je v obci zemní plyn odebírán, středotlaké plynovody jsou rozvedeny po obci.
Přehled o nových odběrných místech zemního plynu
Předpokládaný vývoj počtu RD a komerčních objektů
Počet navržených parcel pro RD                     58
Počet navržených komerčních objektů               1
Návrh
V obci je v současné době rozveden středotlaký plynovod. Nové plochy pro bydlení N 3, N 4 a N 5 budou napojeny jednotlivými plynovými přípojkami ze stávajících plynovodů, k ostatním výhledovým plochám bude vybudován STL plynovod PE d 63.
Zemní plyn bude rozváděn středotlakým rozvodem v tlakové hladině 0,4 MPa v potrubí z LPE. Každé odběrní místo musí být opatřeno středotlakým regulátorem tlaku plynu a měřením odebraného množství.
Výpočet a stanovení bilancí spotřeb plynu
Plynofikace nových odběrných míst předpokládá, že plyn bude odebrán v kategoriích:
maloodběr s ročním odečtem do                                                    60 000 m3/ rok a domácnost
1. Kategorie maloodběru
odběratel                              Q hod                                 Q rok
                                          (m3/hod)                           (tis. m3/rok)
areál drůbežárny                      20                                       37
Hodinová a roční spotřeba revitalizovaného areálu ZD a drůbežárny byla určena na základě předpokládaného záměru ke komerčnímu využití.
2. Kategorie obyvatelstva
V kategorii obyvatelstva výpočet hodinových spotřeb zemního plynu vychází z počtu výhledových RD. Dále ze jmenovitých hod. příkonů jednotlivých spotřebičů užívaných v domácnostech. Roční spotřeby vychází z ročních specifických potřeb zemního plynu pro daný účel spotřeby.
Průměrné jmenovité příkony spotřebičů
      účel spotřeby                                                                       hod. příkon m3/h
     vaření                                                                                            1,2
     TUV                                                                                              2,2
     otop RD                                                                                         2,8
Specifické roční spotřeby zemního plynu
     účel spotřeby                                                                         m3/ rok
    vaření                                                                                          180
    TUV                                                                                            500
    otop RD                                                                                    3 000
Nově navrhovaná zástavba RD : 58
                                  100% plynofikací pro účely otopu RD
                                 100% plynofikací pro účely přípravy TUV
                                  100% plynofikací pro účely vaření 
Stanovení roční spotřeby plynu
    Obyvatelstvo celkem                                               Qr = qr x n_______
     vaření                        180 x 53      =                         9 540 m3/ rok
     příprava TUV            500 x 53      =                      26 500 m3/ rok
     otop                       3 000 x 53      =                      159 000 m3/ rok
      celkem                                                                 195 000 m3/ rok
 
Stanovení hodinové spotřeby plynu
    Obyvatelstvo celkem                                                                         _
     vaření                     1,2 x 0,227 x 53      =                   14,4 m3/ h  
     příprava TUV         2.2 x 0.227 x 53      =                   26,5 m3/ h
     otop                       2,8 x 0.65    x 53      =                   96,5 m3/ h   
     celkem                                                                        137,4 m3/ h
Rekapitulace potřeb
  kategorie                    počet                        m3/ h                                  m3/ rok
 Maloodběr                 1                                  20                                  37 000
 Obyvatelstvo           53                                  137                                195 000
  celkem                                                         157                                232 000 
Závěr
Navržená řešení a způsob zásobování nových lokalit obce Nezdice zemním plynem umožní zlepšit ekologickou situaci v oblasti.
Systém zásobení zemním plynem je vyznačen schematicky ve výkrese č. A3. Výkres technické infrastruktury a dopravy.
d. 2. 4. Odpady
Z hlediska nakládání s odpady budou navržené zastavitelné plochy respektovat systém nakládání s komunálním odpadem zavedený v obci Nezdice, který bude podle potřeby rozšířen v závislosti na realizaci rozvojových ploch.
Systém nakládání s komunálním odpadem zahrnuje sběr separovaného odpadu – nádoby na tříděný odpad (papír, sklo, plasty ) a velkokapacitní kontejnery, oboje v majetku obce. Zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob (popelnic) umístěných u každé domácnosti. Služby spojené s popelnicemi pro domácnosti a nádobami na separovaný odpad zajišťují komunální služby. Ke svozu separovaného odpadu dochází podle potřeby. Dále je podle potřeby zajišťován SDH Nezdice sběr železného šrotu. Nakládání s nebezpečným odpadem je řešen ve spolupráci se Svazkem obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství zajištěním přistavení kontejneru 2x za rok.
Nakládání s dalšími odpady bude v souladu se zákonem o odpadech.
d. 3. Občanská vybavenost
V obci jsou umístěny pouze základní typy občanské vybavenosti. Jedná se především o obecní úřad, obecní knihovnu, kostel, hřbitov, hostinec se sálem, konzum a požární zbrojnici, areál divadla v přírodě.
Návrh územního plánu funkčně stabilizuje stávající plochu pro sportovní využití při řece Úhlavě a dále umisťuje přestavbovou plochu tělovýchovy a sportu (OS) pro víceúčelové hřiště v návaznosti na vybavenost v centru obce. Kapacita navrhovaných rozvojových ploch pro sport koresponduje s očekávaným zvýšením počtu obyvatel Nezdic v důsledku bytové výstavby na nově navrhovaných plochách. Zvýšení počtu obyvatel obce si vyžádá rozšíření možností pro jejich setkávání a pro aktivní trávení volného času, zvláště dětí a mládeže.
Další nová zařízení komerční i nekomerční občanské vybavenosti je možno umisťovat v území v souladu s příslušnými funkčními regulativy.
e. Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanoveni podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod.
e. 1 Územní systém ekologické stability
V řešeném území jsou prvky územního systému ekologické stability – lokální biocentrum ÚSES BC K105/007, BC K 105/006, BC K 105/008 BC 207/03 a lokální biokoridor ÚSES BK868, interakční prvek a osa nadregionálního biokoridoru, regionální biocentrum RBC891 a RBC868 a regionální biokoridor RK 207 a RK 2048.
V rámci zpracování územního plánu byla na základě projednání posunuta hranice regionálního biocentra funkčního v rozvojové lokalitě N2. Navržená hranice vede v prodloužení stávajících plotů zahrad podél hranice pozemků č. 256/3, 256/18, 264/10 a 264/40 všechny k. ú. Nezdice nad Úhlavou. Při návrhu dalšího rozvoje obce v její jižní části bylo navrženo vyjmutí části plochy regionálního biokoridoru funkčního. Tato plocha zahrnující rozvojové lokality N4, N5, N6 a N7 byla zahrnuta do zastavitelných ploch z několika důvodů. Z hlediska zpracovatele vhodně doplní původní zástavbu, která je dnes součástí biokoridoru a zároveň podpoří přirozený vývoj zástavby, která vznikala při komunikační síti. Návrh ucelené, kompaktní zástavby vychází z principu nevytvářet v krajině „ostrovy“ satelitní zástavby.
Územní systém ekologické stability je znázorněn na výkresu č. A2 Hlavní výkres, B2 – Koordinační výkres a B1 – Výkres širších vztahů.
e. 2. Zvláště chráněná území
Na území obce se nachází přírodní památka Loupensko.
e. 3. Významné krajinné prvky, krajinný ráz
V území se pozitivně uplatňují plochy nelesní zeleně a vegetační doprovody některých cest, hranic pozemků, vodních toků a melioračních děl. Hodnotné jsou také solitéry dřevin v zemědělsky kultivovaných plochách. Velmi výrazně se v krajinném obrazu projevují rozsáhlé lesní komplexy, které zasahují na území obce. Je nutno chránit nejcennější partie krajinného prostoru, ke kterým patří niva řeky, vodoteč s vyvinutými břehovými porosty, prvky nelesní zeleně a lesy. Ochrana ostatních lokalit nelesní zeleně bude zajištěna regulativy územního plánu pro funkční využití „ostatní krajinná zeleň“.
V přehledném terénu je pohledově velmi exponovaná část Nezdic, zejména ze směru od státní silnice I/27, proto jsou v dalším vývoji nevhodné dominantní velké stavby, které by znamenaly podstatné narušení krajinného rázu. Pro vývoj je žádoucí udržet typickou kompaktnost zastavěného území bez paprskovitého rozrůstání do okolní krajiny.
 
 
e. 4. Prostupnost krajiny
V současnosti je prostupnost krajiny řešící jak migraci živočichů, tak provozní potřeby zemědělského a lesního hospodářství a rekreační a turistické přechody a přístupy k lesům i do navazující krajiny saturována sítí polních cest. Některé z nich využívají také značené turistické trasy.
e. 5. Zeleň, rekreace
Většinu území pokrývají louky, především při Nezdickém potoku a v nivě řeky, orné zemědělské pozemky jsou v jižní části navazující na lesní komplexy. Jihovýchodní část tvoří souvislý lesní komplex Velkého lesa. Nelesní dřevinné porosty jsou podél některých cest, hranic pozemků, provázejí vodní toky, rybníček na Nezdickém potoce, meliorační kanály a strouhy. Vegetační doprovod řeky a mlýnského náhonu, který je zachován tvoří významný prvek vzrostlé zeleně v území.
Plochy územní zeleně - výběžky lesních komplexů a izolované lesní části příznivě doplňují plochy nelesní zeleně a vegetační doprovody některých cest, hranic pozemků a vodních toků.
V liniových porostech podél polních cest a potoků, v okrajích lesíků i v dalších plochách krajinné zeleně se vyskytují mohutné, přibližně stoleté stromy, zejména duby. Jsou typickými prvky zdejší krajiny, které zasluhují ochranu. V území by měl být proveden podrobný dendrologický průzkum zaměřený na tyto významné stromy, který by zvýšil povědomí o těchto místních hodnotách, založil jejich evidenci a některé jedince navrhl k prohlášení za památné stromy.
Na pozemcích č. 111/4,11,12 k.ú. Nezdice byla prověřena jejich nezastavitelnost na základě obecných požadavků na vymezování ploch. Tyto plochy se nacházejí v neopakovatelném krajinném rámci vyhlídky u místního křížku umožňujícího rozhledy do široké krajiny stejně tak jako jeho uplatnění z hlediska krajinného rázu z dálkových pohledů.
Podél hranice areálu zemědělské výroby je směrem k obci pás urbanistické zeleně, která spolu s ponechanou funkcí luk a sadů kolem hřbitova vytváří clonu mezi zemědělskou výrobou a bydlením.
Rekreační potenciál představují okolní lesy, zejména komplex Velkého lesa zahrnující přírodní památku Loupensko a samotná řeka Úhlava. V souladu se záměry obce je navržena revitalizace sportovního areálu, kde se předpokládá širší nabídka možností pro trávení volného času.
Uplatnění dalších funkčně samostatných ploch urbanistické zeleně v rozvojových plochách bude zvažováno při územním řízení. Minimální podíl ploch zeleně pro plochy bydlení venkovské je 60%, pro území výroby zemědělské, služby a skladování 20%.
e. 6. Ochrana před povodněmi
Řešeným územím vede řeka Úhlava, která má stanovené záplavové území – aktivní zónu, záplavové území pod vodním dílem a stanovenou aktualizovanou hranici záplavového území Q5, Q20 a Q100. Stanovená hranice záplavového území jsou graficky znázorněny ve výkresu Limity v území.
Obec má zpracovaný protipovodňový plán.
e. 7. Hlukové zatížení
V další stupni projektové dokumentace pro plochy s rozdílným způsobem využití je nutno dbát dodržení hygienických hlukových limitů podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
e. 8. Čistota ovzduší
V další stupni projektové dokumentace pro plochy s rozdílným způsobem využití je nutno dbát dodržení emisních a imisních limitů daných zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a navazujícími předpisy.
f. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)
Pro Nezdice jsou v návrhu územního plánu vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití. Základní členění těchto ploch odpovídá uspořádání dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb., Hlava II, § 4 – 19. Toto základní členění je dále uspořádáno tak, aby odpovídalo konkrétním potřebám obce.
Přehled jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, který je nedílnou součástí návrhu územního plánu, je dále uveden ve formě funkčních regulativů.
Celkový výčet typů ploch s rozdílným funkčním využitím
Plochy funkčního využití území
Plochy bydlení                                     Bydlení venkovské
                                                                       Bydlení venkovské smíšené
Plochy rekreace                                              Rekreace individuální
Plochy občanského vybavení                           Občanská vybavenost veřejného charakteru
                                                                       Občanská vybavenost komerčního charakteru
Tělovýchova a sport
Plochy technické infrastruktury             Technická infrastruktura
Plochy zemědělské                                          Výroba zemědělská, služby, skladování
Plochy vodní a vodohospodářské                    Vodní plochy/toky doplněné doprovodnou zelení
                                                                       Záplavové území - aktivní zóna
                                                                       Záplavové území pod vodním dílem
Záplavové území stanovené – aktualizované ZÚ Q5, Q20, Q100
Plochy systému sídelní zeleně               Zeleň veřejná
                                                                       Zeleň soukromá, zahrady
Plochy zemědělské                                          Orná půda
                                                                       Louky a pastviny, trvale zatravněné plochy
                                                                       Sady
Plochy lesní                                                     Lesy
Plochy přírodní                                    Ostatní krajinná zeleň
 
Plochy s rozdílným způsobem využití
Pro jednotlivé plochy je definováno hlavní využití, přípustné využití, podmíněně přípustné využití a nepřípustné využití.
V souladu s tímto členěním je možné v jednotlivých plochách umisťovat stavby, objekty a zařízení vyjmenované ve funkčních regulativech pro příslušnou funkční kategorii.
Hlavní využitíurčuje převažující účel využití dané plochy.
Stavby, objekty a zařízení v ploše převládají a určují základní charakteristiky jejího funkčního využití.
Přípustné využití určuje další doplňující účel využití dané plochy;
Stavby, objekty a zařízení nejsou plošně a významově rozhodující, slouží k doplnění hlavní funkce a vytvoření pokud možno optimálního funkčního využití plochy.
Podmíněně přípustné využití souvisí s hlavním a přípustným využitím, jsou definovány podmínky.
Nepřípustné využití určujestavby, objekty a zařízení s činností neslučitelnou s hlavním využitím.
 
Plochy bydlení
BV                                                                        BYDLENÍ VENKOVSKÉ
Obsah:
Plochy určené pro bydlení v izolovaných rodinných domech venkovského charakteru v kombinaci s obslužnými funkcemi.
HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                stavby pro bydlení venkovského rodinného charakteru – izolované rodinné domy
·                zahrady u domů s okrasným, rekreačním a užitkovým využitím
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                provozovny výroby a služeb integrované do objektů bydlení nebo samostatné
·                prodejny integrované do staveb s odlišnou hlavní funkční náplní
·                stavby a zařízení veřejného stravování
·                zařízení pro sportovní účely (např. fit centra, solária, posilovny)
·                stavby a zařízení kulturní (např. knihovny, galerie, kluby)
·                dětská hřiště
·                účelové komunikace
·                samostatné zahrady
·                prvky krajinné struktury (porosty, louky, drobné vodní plochy a vodoteče)
·                stavby pro skladování plodin (např. seníky, stodoly)
·                stavby a zařízení pro chov drobného hospodářského zvířectva
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                stavby pro malé ubytování (do 10 lůžek)
·                stavby pro sociální účely (bydlení pro důchodce s malými byty, penzion pro seniory)
·                stavby pro školství (malé mateřské školky, jesle)
·                zařízení pro veterinární péči (malé ordinace)
podmínky:
- stavby pro ubytování a sociální bydlení musí být lokálního významu, rozsahem a charakterem zástavby tomuto významu odpovídat
- zařízení pro veterinární péči lze umístit pouze v případě dostatečné velikosti zbývajícího nezastavěného pozemku (minimálně 400m2)
- plochy pro dopravu v klidu je nutno realizovat na vlastním pozemku
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
·                stavby, objekty, zařízení a činnosti, které svými účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech
·                stavby, objekty, zařízení a činnosti, které nesouvisejí s hlavním využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování, obchodní zařízení, hromadná parkování, odstavování nákladních vozidel a služby náročné na dopravní obsluhu
 
SV                                                         BYDLENÍ VENKOVSKÉ SMÍŠENÉ
Obsah:
Plochy určené pro bydlení převážně ve spojení s drobnou chovatelskou a pěstitelskou, popřípadě malovýrobní zemědělskou a zahradnickou činností a s ní spojeným využitím hospodářských objektů a zahrad včetně možnosti chovu zvířectva.
HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                stavby pro bydlení venkovského rodinného charakteru
·                provozovny výroby a služeb integrované do objektů bydlení nebo samostatné
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                prodejny integrované do staveb s odlišnou hlavní funkční náplní
·                prodejní sklady vzniklé rekonstrukcí stávajících objektů
·                dětská hřiště
·                samostatné zahrady
·                prvky krajinné struktury (porosty, louky, drobné vodní plochy a vodoteče)
·                stavby pro skladování plodin (např. seníky, stodoly)
·                stavby a zařízení pro chov drobného hospodářského zvířectva
·                stavby a zařízení pro chov koní
·                zařízení pro veterinární péči
·                obslužné komunikace motoristické, cyklistické a pěší pro místní obsluhu
·                garáže samostatné a integrované pro obsluhu staveb
·                lehké stavby pro mechanizační prostředky
·                odstavné a parkovací plochy osobních automobilů sloužící pro místní obsluhu
·                objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení) pro místní obsluhu i obsluhu jednotlivých objektů
·                stavby a zařízení tvořící nezbytné zázemí staveb hlavního využití
·                doprovodné sadovnické a zahradní úpravy, zahrady a dvory včetně mobiliáře
 
RI                                                          REKREACE INDIVIDUÁLNÍ
Obsah:
Plochy určené pro rekreaci v individuálních rekreačních objektech s možností bydlení
HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                stavby pro individuální rekreaci - chaty, rekreační domky
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                stavby pro bydlení
·                dětská hřiště a hřiště bez zvláštního vybavení
·                zařízení pro sportovní rybaření a vodní sporty
·                prvky krajinné struktury (porosty, louky, drobné vodní plochy a vodoteče)
·                účelové komunikace
·                stavby pro zpracování a skladování plodin související se zahrádkářskou činností
·                obslužné komunikace motoristické, cyklistické a pěší
·                objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení) pro místní obsluhu
·                doprovodné sadovnické a zahradní úpravy, zahrady a dvory včetně mobiliáře a doplňkových staveb
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                stavby, objekty, zařízení a činnosti, které svými účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech
·                stavby, objekty, zařízení a činnosti, které nesouvisejí s hlavním využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování, obchodní zařízení, hromadná parkování, odstavování nákladních vozidel a služby náročné na dopravní obsluhu
Plochy občanského vybavení
OV                                         OBČANSKÁ VYBAVENOST VEŘEJNÉHO CHARAKTERU
Obsah:
Plochy veřejného vybavení nekomerční náplně, tj. veřejná administrativa, školství, zdravotnictví, sociální služby.
HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                stavby administrativně správní místního významu
·                stavby pro školství místního významu
·                požární zbrojnice
·                knihovna
·                stavby pro sociální účely (bydlení pro důchodce s malými byty, penzion pro seniory)
·                veřejná prostranství a plochy okrasně veřejné zeleně s odpovídajícím mobiliářem
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                zařízení sportovní v objektech (sauny, masáže, fitness centra, solária)
·                zařízení kulturní v objektech (knihovny, galerie, kluby)
·                služební byty integrované do objektů
·                zařízení administrativní (kanceláře)
·                zařízení veřejného stravování
·                zařízení pro sport drobného formátu nekrytá (hřiště, dětská hřiště)
·                rozhledny a vyhlídkové věže zdravotnická zařízení (ordinace, laboratoře)
·                obslužné komunikace motoristické, cyklistické a pěší
·                plochy pro dopravu v klidu
·                garáže integrované v objektu
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                stavby, objekty, zařízení a činnosti, které svými účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech
·                stavby, objekty, zařízení a činnosti, které nesouvisejí s hlavním využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování, obchodní zařízení, hromadná parkování, odstavování nákladních vozidel a služby náročné na dopravní obsluhu
 
 
OK                                         OBČANSKÁ VYBAVENOST KOMERČNÍHO CHARAKTERU
Obsah:
Plochy veřejného vybavení komerčního charakteru, tj. obchodu a služeb.
HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                zařízení pro veřejné stravování (hostince, restaurace, občerstvení)
·                prodejny (s celkovou prodejní plochou do 100m2)
·                penziony s kapacitou do 30 lůžek
·                provozovny drobné řemeslné výroby, drobných oprav a služeb bez vlivu na okolí
·                zařízení sportovní v objektech (sauny, masáže, fitness centra, solária)
·                zařízení kulturní (knihovny,galerie, kluby)
·                veřejná prostranství a plochy okrasně veřejné zeleně s odpovídajícím mobiliářem
·                zařízení administrativní (kanceláře)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                zařízení administrativní (kanceláře)
·                byty integrované do objektů
·                obslužné komunikace motoristické, cyklistické a pěší s technickou infrastrukturou
·                plochy pro dopravu v klidu
·                garáže integrované v objektu
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                stavby, objekty, zařízení a činnosti, které svými účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech
·                 stavby, objekty, zařízení a činnosti, které nesouvisejí s hlavním využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování, obchodní zařízení, hromadná parkování, odstavování nákladních vozidel a služby náročné na dopravní obsluhu
 
OS                                                                        TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Obsah:
Plochy pro umístění staveb a zařízení pro sportovní účely a doprovodné činnosti.
HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                sportovní areály, stavby a zařízení pro sportovní účely (viz pozn.)
·                zařízení sportovní nekrytá (hřiště na kolektivní hry)
·                dětská hřiště
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                pěší komunikace
·                účelové komunikace s technickou infrastrukturou
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                stavby, objekty, zařízení a činnosti, které svými účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech
·                oplocení areálu z důvodu umístění v regionálním biokoridoru a záplavovém území významného toku
·                stavby, objekty, zařízení a činnosti, které nesouvisejí s hlavním využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování, obchodní zařízení, odstavování nákladních vozidel a služby náročné na dopravní obsluhu
Pozn: Umístění staveb a zařízení pro sportovní účely je možné jen na části území a bude odpovídat podmínkám stanoveným Odborem regionálního rozvoje a životního prostředí MÚ Přeštice
Plochy technické infrastruktury
TI                                                                          TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Obsah:
Plochy určené pro specifické objekty a zařízení technického vybavení
HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                stavby a zařízení pro kanalizaci a čištění odpadních vod (např. retenční nádrže, ČOV)
·                stavby a zařízení pro zásobování vodou (např. vodojemy, čerpací stanice)
·                stavby a zařízení pro zásobení plynem (např. VTL RS)
·                stavby a zařízení pro přenos informací (např. oplocené areály základnových stanic operátorů mobilních sítí)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                odstavné a parkovací plochy nákladních automobilů
·                nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
·                prvky krajinné struktury (porosty, louky, drobné vodní plochy a vodoteče)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                stavby, objekty, zařízení a činnosti, které svými funkcemi nesouvisejí s provozem
·                oplocení areálu ČOV z důvodu umístění v regionálním biokoridoru a záplavovém území významného toku
Plochy zemědělské
VZ                                         VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ, SLUŽBY, SKLADOVÁNÍ
Obsah:
Plochy určené pro výrobní činnosti, sklady, živnostenské provozy a služby s doprovodnými činnostmi.
HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                stavby a areály pro výrobu
·                sklady a skladovací plochy
·                stavby pro úpravu a skladování plodin (např. sušičky, sila, seníky, stodoly)
·                stavby pro mechanizační prostředky
·                stavby a zařízení pro chov dobytka, drůbeže
·                stavby a zařízení pro chov koní
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                stavby pro obchodní účely specializovaná na prodej zemědělských produktů a potřeb
·                kanceláře integrované do staveb s odlišnou hlavní funkční náplní
·                stavební dvory
·                solární a fotovoltaické systémy
·                stavby a zařízení pro nakládání s odpady (shromažďování, sběr a výkup, šrotiště a vrakoviště)
·                zdravotnická zařízení (např. ordinace, laboratoře)
·                odstavné a parkovací plochy nákladních automobilů
·                stavby pro garážování mechanizačních prostředků
·                stavby a zařízení technické infrastruktury
·                nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
·                prvky krajinné struktury (porosty, louky, drobné vodní plochy a vodoteče)
·                zařízení pro veterinární péči
·                hnojiště a silážní jámy
·                sklady hnojiv a chemických přípravků
·                stavby a zařízení pro nakládání s odpady (kompostárny)
·                prvky krajinné struktury (porosty, louky, drobné vodní plochy a vodoteče)
·                obslužné komunikace motoristické, účelové, cyklistické a pěší sloužící pro obsluhu lokality
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                zařízení občanské vybavenosti
·                bydlení s výjimkou služebních bytů
·                stavby, objekty, zařízení a činnosti, které svými účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech
Plochy vodní a vodohospodářské
VP/VT                                  VODNÍ PLOCHY, VODOTEČE S DOPROVODNOU ZELENÍ
Obsah:
Plochy řek, potoků, rybníků a nádrží.
HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                přirozené, upravené a umělé vodní toky pro vodohospodářské a rekreační využití a ekologickou stabilizaci krajiny
·                umělé vodní plochy
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                zařízení pro sportovní rybaření a vodní sporty
·                stavby a zařízení pro chov ryb
·                prvky krajinné struktury (např. liniové a plošné porosty, louky, drobné vodní plochy a vodoteče)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                stavby, objekty,zařízení a činnosti, které svými funkcemi nesouvisejí s hlavním využitím
Plochy systému sídelní zeleně
ZS                                                          ZELEŇ SOUKROMÁ, ZAHRADY
Obsah:
Plochy větších zahrad samostatných i sdružených do větších celků
HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                okrasné a užitkové zahradní kultury
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                drobné zahradní stavby (např. přístřešky na nářadí)
·                stavby pro individuální rekreaci - rekreační chaty, rekreační domy, zahrádkářské chaty
·                samostatné skleníky
·                prvky krajinné struktury (např. liniové a plošné porosty, louky, drobné vodní plochy a vodoteče)
·                drobná sadovnická architektura (lavičky, altány, fontány), zařízení mobiliáře (orientační systém,
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                stavby, objekty, zařízení a činnosti, které svými funkcemi nesouvisejí s hlavním a přípustným využitím) 
·                přístřešky, odpočívadla
Plochy zemědělské
PO                                                                        ORNÁ PŮDA
Obsah:
Plochy orné půdy, travních porostů a trvalých a speciálních kultur včetně nezbytných staveb a objektů sloužících zemědělské výrobě.
HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                orná půda
·                intenzivně využívané travní porosty
·                trvalé a speciální kultury (např. sady, chmelnice)
·                intenzivní zelinářské a květinářské kultury
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                hnojiště a silážní jámy
·                stavby pro skladování plodin (např. seníky, stodoly)
·                nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
·                prvky krajinné struktury (např. liniové a plošné porosty, louky, drobné vodní plochy a vodoteče)
·                komunikace cyklistické a pěší sloužící pro místní obsluhu a pro přístupnost krajiny
·                účelové komunikace nezbytné pro obsluhu pozemků
·                objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení) pro místní obsluhu
·                přístřešky, odpočívadla
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                ostatní stavby mimo stavby přípustné
·                oplocení pozemků s výjimkami těch, které jsou v zájmu ochrany přírody, vodních zdrojů a speciálních zemědělských kultur
·                ukládání odpadů
PP                                          LOUKY A PASTVINY, TRVALA ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
Obsah:
Plochy luk, pastvin a ostatních travních porostů.
HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                travní porosty, louky, pastviny 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                jezdecké stezky
·                dětská hřiště
·                přístřešky, odpočívadla
·                komunikace cyklistické a pěší sloužící pro místní obsluhu a pro přístupnost krajiny
·                účelové komunikace nezbytné pro obsluhu pozemků
·                objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení)
·                ostatní prvky krajinné struktury
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                 stavby pro skladování plodin (např. seníky, stodoly)
podmínky:
·                 stavby pro skladování plodin musí být lokálního významu, rozsahem a charakterem zástavby tomuto významu odpovídat
 
PS                                                                                         SADY
Obsah:
Plochy travních porostů a trvalých a speciálních kultur včetně nezbytných staveb a objektů sloužících zemědělské výrobě.
HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                orná půda
·                intenzivně využívané travní porosty
·                trvalé a speciální kultury (např. sady, chmelnice)
·                intenzivní zelinářské a květinářské kultury
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                hnojiště a silážní jámy
·                stavby pro skladování plodin (např. seníky, stodoly)
·                nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
·                prvky krajinné struktury (např. liniové a plošné porosty, louky, drobné vodní plochy a vodoteče)
·                komunikace cyklistické a pěší sloužící pro místní obsluhu a pro přístupnost krajiny
·                účelové komunikace nezbytné pro obsluhu pozemků
·                objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení) pro místní obsluhu
·                přístřešky, odpočívadla
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                ostatní stavby mimo stavby přípustné (hlavně stavby pro individuální rekreaci)
Plochy lesní
LP                                                                                         LESY
Obsah:
Plochy hospodářských, rekreačních a ochranných lesů.
HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití
·                lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                lesnické školky a arboreta
·                jezdecké stezky
·                stavby a zařízení lesního hospodářství
·                přístřešky, odpočívadla
·                komunikace cyklistické a pěší sloužící pro místní obsluhu a pro přístupnost krajiny
·                účelové komunikace nezbytné pro obsluhu pozemků
·                objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení)
·                stavby a zařízení pro zajištění správy a provozu
·                ostatní prvky krajinné struktury
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                ostatní stavby mimo stavby přípustné (hlavně stavby pro individuální a hromadnou rekreaci)
·                terénní úpravy velkého rozsahu a poškozování přírodních povrchů
·                změny vodního režimu v území pokud nejsou v zájmu ochrany přírody nebo ochrany lesa
·                ukládání odpadů
Plochy přírodní
 
KO                                                                        OSTATNÍ KRAJINNÁ ZELEŇ
Obsah:
Plochy krajinné struktury s porosty dřevinnými, keřovými a travními.
HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (např. stromořadí, remízy, meze, keřové pláště)
·                břehové porosty řek
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                jezdecké stezky
·                hřiště bez zvláštního vybavení
·                umělé vodní plochy
·                nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
·                přístřešky, odpočívadla
·                komunikace cyklistické a pěší sloužící pro místní obsluhu a pro přístupnost krajiny
·                účelové komunikace nezbytné pro obsluhu pozemků
·                objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                ostatní stavby mimo stavby přípustné (hlavně stavby pro individuální a hromadnou rekreaci)
·                terénní úpravy velkého rozsahu a poškozování přírodních povrchů
·                změny vodního režimu v území pokud nejsou v zájmu ochrany přírody nebo ochrany lesa
·                ukládání odpadů
 
 
ZO                                                         OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ ZELEŇ
Obsah:
Plochy s porosty dřevinnými, keřovými a travními.
HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty ochranné a izolačního charakteru (např. stromořadí, remízy, meze, keřové pláště
·                travní porosty
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                jezdecké stezky
·                hřiště bez zvláštního vybavení
·                umělé vodní plochy
·                přístřešky, odpočívadla
·                komunikace cyklistické a pěší sloužící pro místní obsluhu a pro přístupnost krajiny
·                účelové komunikace nezbytné pro obsluhu pozemků
·                objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení)
 
 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
·                ostatní stavby mimo stavby přípustné (hlavně stavby pro individuální a hromadnou rekreaci)
·                terénní úpravy velkého rozsahu a poškozování přírodních povrchů
·                změny vodního režimu v území pokud nejsou v zájmu ochrany přírody nebo ochrany lesa
·                ukládání odpadů
Pro návrhové plochy s rozdílným způsobem využití platí následující plošné a prostorové uspořádání. Způsob prostorového uspořádání je definován pro stavby uvedené v hlavním využití, pro stavby uvedené v přípustném, event. podmíněně přípustném využití je nutno postupovat přiměřeně dle účelu stavby a konkrétního staveniště.
A. Plochy bydlení
A. 1. Bydlení venkovské (BV)
Typ zástavby: rodinné domy samostatně stojící, dvojdomy
Výška objektů: 1 NP + P
Max. procento prostavění pozemků: 20 % (samostatně stojící domy), 25 % (dvojdomy), z celkové plochy pozemku
Min. procento zeleně: 60 % / 60 % z celkové plochy pozemku
A.2. Bydlení smíšené venkovské (SV)
Typ zástavby: rodinné domy samostatně stojící,
Výška objektů: 1- 2 NP
Max. procento prostavění pozemků: 20 % (samostatně stojící domy) z celkové plochy pozemku
Min. procento zeleně: 60 % z celkové plochy pozemku
B. Plochy občanského vybavení
Tělovýchova a sport (OS)
Typ zástavby: účelové objekty odpovídající funkčnímu využití plochy dle příslušného regulativu pro tuto kategorii, v části výstavba ovlivněna umístěním v záplavovém území významného toku, musí splňovat podmínky stanovené orgánem ochrany přírody.
Max. procento prostavění pozemků: není stanoveno
Min. procento zeleně: není stanoveno, v území navrhnout maximální ucelené plochy zeleně
D. Plochy zemědělské
D1. Plochy výroby zemědělské, služby, skladování (VZ)
regulační podmínky je nutno stanovit pro konkrétní lokalitu a záměr,orientačně platí:
Max. procento prostavění pozemků: 50 % z celkové plochy pozemku
Min. procento zeleně: 20 % z celkové plochy pozemku

 

g. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
V  územním plánu byly navrženy následující liniové veřejně prospěšné stavby:
Dopravní infrastruktura:
VD – 01          účelová komunikace pro obsluhu navrhované ČOV
Technická infrastruktura:
VT - 01           ČOV Nezdice
VT - 02           kompletní liniová stavba odkanalizování obce Nezdice
VT - 03           liniová stavba navrhované vodovodní sítě obce Nezdice
VT - 04           liniová stavba středotlakého plynovodního rozvodu obce Nezdice
Veřejně prospěšné stavby jsou zakresleny ve výkrese A4. Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření.
V územním plánu byla navržena následující veřejně prospěšná opatření (zák.183/2006 sb. §170, odst. 1, písm. b):
Plochy veřejně prospěšných opatření – regionální biocentrum
Plochy veřejně prospěšných opatření - regionální biokoridor
VÚ - 01           systém ÚSES
V návrhu územního plánu nejsou navržena žádné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
 
 
II. O D Ů V O D N Ě N Í
 
A.   Postup při pořízení územního plánu:
          
    Záměr pořídit územní plán Nezdice byl schválen na základě usnesení zastupitelstva obce Nezdice konaného dne 19.12.2007. Důvodem pro pořízení nového Územního plánu Nezdice je potřeba mít v    dalším období k dispozici komplexní Územně plánovací dokumentaci, která stanoví hlavní zásady rozvoje sídla. 31.1.2008 požádala obec Nezdice Městský úřad Přeštice (dále jen MěÚ Přeštice), odbor výstavby a územního plánování o pořízení nového územního plánu. Dne 2.9.2009 byly na MěÚ Přeštice doručeny průzkumy a rozbory území jako podklad pro zpracování zadání územního plánu Nezdice. Dne 9.9.2009 oznámil MěÚ Přeštice, odbor výstavby a územního plánování zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Nezdice veřejnou vyhláškou kdy a kde je možno do návrhu zadání nahlížet. Zastupitelstvo obce Nezdice ve svém usnesení ze dne 29.3.2010 schválilo zadání územního plánu Nezdice. Dne 30.11.2010 byl předložen pořizovateli návrh územního plánu Nezdice. Vzhledem k tomu, že v té době nebylo v obci Nezdice ustanoveno zastupitelstvo obce a nebylo proto možné určit zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem na dalším projednání územního plánu Nezdice nebylo možné pokračovat v dalším pořizování územního plánu. Dne 17.3.2011 bylo na MěÚ Přeštice předloženo usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva a s určením zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem.
Pořizovatel, oznámil dne 24.3.2011 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) konání společného jednání o návrhu územního plánu Nezdice. Společné jednání se konalo  dne 19.4.2011. Dne 22.6.2011 podala obec Nezdice pořizovateli požadavek k dalšímu vymezení rozvojových ploch pro bydlení a změnu plochy bydlení na plochu sportovní a rekreační. Vzhledem k tomu, že dotčené orgány a sousední obce nebyly s touto změnou při společném jednání seznámeny, pořizovatel dotčené orgány a sousední obce s tímto navrhovaným doplněním návrhu územního plánu Nezdice písemně seznámil a vyzval je k uplatnění stanovisek a námitek k navrženým změnám. Všechny stanoviska a připomínky uplatněné k návrhu územního plánu Nezdice byly do návrhu územního plánu zapracovány. Pořizovatel zaslal návrh k posouzení Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje. Řízení o upraveném a posouzeném návrhu bylo oznámeno veřejnou vyhláškou v souladu s § 52 stavebního zákona. Návrh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Přeštice ( odbor výstavby a územního plánování). Současně byl návrh  vystaven ke shlédnutí na internetových stránkách města Přeštice. Veřejné projednání se  konalo dne    20.1.2012  a byl z něj pořízen zvukový a písemný záznam
 
 
B. Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem
Textová část územního plánu, část II. odůvodnění, obsahuje dále vyjmenované kapitoly
(v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., které jsou přiměřeně upraveny tak, aby obsahovaly všechny potřebné informace a splňovaly požadavky na odpovídající územně plánovací dokumentaci pro obec Nezdice:
a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s ÚPD vydanou krajem,
b) údaje o splnění zadání a o splnění pokynů pro zpracování návrhu územního plánu,
koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot
c) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
d) informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
f) návrh řešení požadavků civilní ochrany
a. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s ÚPD vydanou krajem
Při zpracování územního plánu pro obec Nezdice byly od začátku prací, tedy od fáze návrhu zadání zohledněny širší vztahy v území a zohledněny všechny požadavky vyplývající pro řešení území z vydaných Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Jedná se o VPS koridoru pro mezinárodní cyklotrasu č. 38 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda.
Ze schválené nadřazené územně plánovací dokumentace – „Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje“, které vydalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 834/08 dne 2. 9. 2008 nevyplývají pro řešení územního plánu žádné specifické požadavky. Obec Nezdice a celé její správní území leží mimo rozvojové oblasti a osy a mimo trasy dopravní a technické infrastruktury vymezené politikou územního rozvoje; není vymezenou specifickou oblastí.
Respektovány byly vazby se správními územími sousedních obcí.
V  návrhu územního plánu byl potvrzen charakter obce, která plní převážně obytnou funkci.
b. Údaje o splnění zadání a o splnění pokynů pro zpracování návrhu územního plánu
Podkladem pro zpracování návrhu zadání Územního plánu obce Nezdice byl souhrn informací o území, průzkumy a rozbory (06/09).
Návrh zadání byl připomínkován Městským úřadem Přeštice, odborem regionálního rozvoje a životního prostředí, veřejností a obcí Nezdice.
Na základě § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), byly MěÚ Přeštice, odborem výstavby a ÚP jako pořizovatelem Územního plánu Nezdice (dále jen ÚP Nezdice), ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona, ve spolupráci se starostkou obce Nezdice jako určeným zastupitelem, na základě požadavků Městským úřadem Přeštice, odborem regionálního rozvoje a životního prostředí jako dotčeného orgánu a připomínek veřejnosti, uplatněných v zákonné lhůtě podle § 47 odst. 2 stavebního zákona, provedeny následující úpravy návrhu zadání ÚP Nezdice.
1) požadavky DO (k návrhu zadání ÚP Nezdice)
 

 

DO
Požadavky a stanoviska DO k návrhu zadání ÚP Nezdice
Požadavek na zpracování návrhu ÚP Nezdice
MÚ Přeštice, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí
 - orgán ochrany přírody
Chybné vymezení systému ekologické stability (ÚSES).
Nesouhlas s navrženým vymezením ploch B6, B7, B8, B9, které se nachází v reg. biokoridoru a B2 v reg. biocentru
Bylo projednáno s KÚPK, OŽP a MÚ Přeštice, ORRŽP – v rámci zpracovávání návrhu ÚP Nezdice, výsledek jednání byl respektován a zapracován
MÚ Přeštice, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí
 - orgán ochrany přírody
Souhlas s vymezením plochy B10 pouze za předpokladu, že nebude oplocena a nebudou umisťovány žádné stavby, protože se částečně nacházejí v reg. biokoridoru
Bylo respektováno a zapracováno v návrhu ÚP Nezdice
MÚ Přeštice, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí
 - orgán ochrany přírody
Plocha B11 je v reg. biocentru, vzhledem k tech. podmínkám k umisťování ČOV a rozsahu ÚSES v místě lze souhlasit pouze za předpokladu, že bude minimalizováno oplocení ČOV
Bylo respektováno a zapracováno v návrhu ÚP Nezdice
MÚ Přeštice, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí
 - orgán státní správy lesů
V plochách navrhovaného rozvoje bydlení musí být do vzdálenosti 50 m od okraje lesa nepřípustný záměr výstavby bytových objektů. V tomto ochranném pásmu lesa může být zeleň u RD
Bylo respektováno a zapracováno v návrhu ÚP Nezdice
MÚ Přeštice, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí
 - vodoprávní úřad
Plochy označené jako B10 a B11 jsou umístěny ve stanoveném záplavovém území, revitalizace sportovního areálu na ploše B10 je možná za předpokladu splnění podmínek orgánu ochrany přírody
Bylo respektováno a zapracováno v návrhu ÚP Nezdice
2) podněty sousedních obcí
Sousední obce nepodaly v zákonné lhůtě žádné podněty.
3) v zákonné lhůtě byly vzneseny následující připomínky veřejnosti:
I) Připomínky manželů Petra a Jany Kouřilových.
a) Návrh ponechání využití pozemku č. 255/1 v k. ú. Nezdice nad Úhlavou - zemědělský.
Připomínka byla projednána a výsledek jednání respektován a zapracován v návrhu ÚP Nezdice.
Zkratky použité v textu:
ZO Nezdice – Zastupitelstvo obce Nezdice
ÚP Nezdice – Územní plán Nezdice
ÚP – územní plán
DO – dotčené orgány
MěÚ Přeštice, ORRŽP – Městský úřad Přeštice, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí
MěÚ Přeštice, OVÚP - Městský úřad Přeštice, odborvýstavby a územního plánování
VPS – veřejně prospěšná stavba
ZÚR PK – Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
Kompletní spis projednaného návrhu zadání je k dispozici na MěÚ Přeštice, odboru výstavby a ÚP, který zajišťuje pořizování územně plánovací dokumentace pro obec Nezdice.
Návrh Územního plánu Nezdice je zpracován tak, že splnil všechny požadavky uložené v  návrhu zadání, který byl schválen zastupitelstvem obce Nezdice dne 29. 3. 2010.
c. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
Při zpracování územně plánovací dokumentace vycházel zpracovatel již od prvních fází prací ze základních informací, požadavků a podkladů, které v maximální možné míře zohlednil, respektoval (v případě limit) a promítnul do řešení:
-          podrobné průzkumy v terénu
-          dříve zpracovaná územně plánovací dokumentace a studie pro obec Nezdice
-          požadavky uplatněné občany
-          konzultace se zástupci  obce
-          nadřazená dokumentace
-          limity využití území
-          informace z dostupných územně analytických podkladů
Návrh Územního plánu Nezdice akcentuje především následující aspekty:
·        Jsou potvrzeny a stabilizovány ty části Nezdic, které jsou tvořeny charakteristickou vesnickou zástavbou okolo původní návsi a podpořeny předpoklady pro zachování jejich urbanistické struktury a funkce přirozeného centra.
·        Je respektován svébytný „génius loci“ části Nezdic s kostelem sv. Prokopa.
·        Jsou respektovány plochy zeleně uvnitř obce.
·        Je řešen vzájemný kontakt ploch pro bydlení a zemědělskou výrobu.
·        Je řešena vzájemná vazba zastavitelných ploch a krajinného zázemí obce.
·         Jsou respektovány a dále rozvíjeny přírodní hodnoty ÚSES, VKP.
·         Funkční využití jednotlivých ploch vychází z existující struktury obce, jejího charakteru, krajinného rámce a respektuje limity využití území.
·         Návrh využití ploch reaguje na předpokládaný perspektivní význam a funkci obce Nezdice.
·         Návrhové plochy pro bydlení jsou rozloženy pokud možno proporcionálně v jednotlivých částech Nezdic zejména s ohledem na krajinný a terénní charakter jednotlivých lokalit.
·         V návrhu územního plánu jsou zohledněny možnosti dopravní obsluhy a napojení na inženýrské sítě.
·         Návrhové plochy pro služby a drobnou zemědělskou výrobu jsou potvrzeny a v přiměřené míře dále rozvíjeny.
·         v podrobnější dokumentaci bude navržen v návrhových plochách pro bydlení vhodný typ zástavby - rodinné domy izolované, dvojdomy, (viz část f) a v zastavěném území dodržen pokud možno ráz obce.
Návrh Územního plánu Nezdice je zpracován v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje z hlediska tři základních pilířů - ekonomického, životního prostředí
a sociálního.
Z hlediska životního prostředí respektuje návrh požadavky na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.
Z rozboru předpokládaných důsledků návrhu na životní prostředí vyplývá:
Navržená technická infrastruktura umožňuje zásobení rozvojových lokalit pro bydlení, služby a výrobu potřebnými energiemi. Napojení na elektrickou energii a plyn umožní ekologické vytápění s kladným dopadem na čistotu ovzduší.
Odkanalizování stávajících i rozvojových lokalit navrženou kanalizací do čistírny odpadních vod zamezí negativnímu vlivu na jakost povrchových a podzemních vod.
V následujícím textu jsou uvedeny všechny zásadní informace, které zdůvodňují zpracovaný návrh územního plánu v podobě, v jaké je předložen k projednání.
c. 1. Historický vývoj, stavebně historické hodnoty území
Skalní sídliště a mohylová pole ze střední doby bronzové, která jsou dokumentována na jižním úbočí Velkého lesa, svědčí o nejstarším prokazatelném osídlení zdejší krajiny západočeskou skupinou lidu mohylové kultury doby  bronzové. Tato archeologicky významná nemovitá kulturní památka – mohylník zahrnuje přibližně 15 mohyl mohylové a milavečské kultury poblíž samoty Loupensko na bývalém mohylovém pohřebišti, zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek pod. r. č. 41901/4 – 2769.
První písemná zmínka  o zdejším osídlení pochází  z roku 1243 (o Ludvíkovi z Nezdic jako svědkovi kupní smlouvy). Pravděpodobně již koncem 11. stol. byla na návrší nad Úhlavou vedle vladycké tvrze románská kaple.
Jednolodní kostel je původně gotickou stavbou ze 14. století, novým výzkumem s dendrochronologickým datováním je prokázáno, že výstavba gotického kostela proběhla ve dvou krátce po sobě jdoucích, ale zřetelně oddělených etapách. Ve druhé čtvrtině 14. století vznikl vlastní kostel s pětibokým presbytářem, sklenutým paprsčitou klenbou s žebry, která vycházejí z jehlancovitých krakorců a sbíhají se v hladkém svorníku. V druhé gotické etapě vznikl na severní straně presbyteria přístavek s křížovou klenbou. Po devastující husitské době, kdy kostel vyhořel, byl za podpory hraběnky F. Augusty z červeno-poříčského panství v letech 1860 až 1861 podle návrhu stavitele K. Prantnera přestavěn. Barokizující přestavba dala kostelu současný vzhled. Vnější architektonický výraz kostela dotváří užití jednoduchých prvků z této doby. Spolu s ohradní zdí se dvěma vstupy a márnicí v přilehlém hřbitově a pamětním dřevěným křížem s deskou vojínům padlým v 1. světové válce je kostel nemovitou kulturní památkou. Z dalších památkově hodnotných objektů zaujmou zbytky empírového statku stojícího naproti kostelu původně č. 3. Jedná se o samostatně stojící, původně bohatě zdobenou přízemní stavbu s arkádami do dvora. V zahradě se dochovaly zbytky valů a příkopy patřící bývalé tvrzi.
V Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR jsou zapsány:
-                 areál kostela sv. Prokopa, památka r. č. 19118/4 - 2566, zahrnující kostel, ohradní zeď, márnici – kostnici a pamětní kříž
Barokní venkovská sakrální stavba s atypickým půdorysným řešením je původně gotická stavba, z níž byl zachován presbytář. Je to jednolodní stavba vyrůstající z křížového půdorysu na východě spojeného s původním pětiboce uzavřeným presbytářem. Západní průčelí je mírně konkávně prohnuto, při zaoblených krajích vertikálně členěno jednoduchými pilastry s vchodem s prostým pravoúhlým ostěním. Křížová valbová střecha nese nad kněžištěm vyšší jehlancový sanktusník. Vnitřní prostor rozdělený do čtyř částí obsahuje památkové movité zařízení, které zahrnuje kazatelnu a hlavní oltář z první poloviny 18. století boční oltáře a gotický zvon.
-                 výklenková kaplička, památka r. č. 100468
Objekt pochází z 18. století, jedná se o těleso kaple vyzděné na obdélném hladkém soklu, vrcholí obloukovým štítem. Celé je zakryto stříškou z pálené krytiny, která je posazena na výrazně přesahující profilované římse. Na vrcholu je prostý křížek. V přední stěně je otevřen velký výklenek vrcholící obloukem, uzavřený dvířky s jemnou pletivovou mříží ve dřevěném rámu. Celá stavba je hladce omítnuta. Podstavec uvnitř výklenku původně nesl menší lidově pojatou sochu sv. Jana Nepomuckého.í
-                 areál hostince čp. 60 (původní čp. 3), památka r. č. 34100/4 - 2767
Samostatně stojící, bohatě zdobená přízemní stavba se sedlovou střechou a arkádami po straně. Průčelí zdobí v 5 okenních osách pravoúhlá okna s nadokenními římsami a štukovými ozdobami. Bosované nárožní pilíře, ukončené věnci se zdobenými podstavci. Obdélníková kartuše v trojúhelníkovém štítu s letopočtem 1893 určuje dobu vzniku.
-                 mohylník na Loupensku, památka r. č. 41901/4 - 2769
Přibližně 15 mohyl kultury mohylové a milavečské se nachází na pozemcích č. 173 a 175 poblíž samoty Loupensko ve Velkém lese, těsně pod buližníkovým hřebenem.
c. 2. Urbanistická struktura obce, architektura
Základní urbanistická struktura je dána historickým vývojem obce. Vlivem terénních podmínek a ekonomické síly obce došlo k jasné a čitelné struktuře sídla. Hlavní osu původní zástavby tvoří dřívější cesta, dnešní dopravní osa, která slouží převážně k přímé obsluze přilehlého území. Stávající zástavbu obce lze rozdělit podle urbanistického charakteru a druhu objektů na několik skupin. Především je to historická část kolem kostela, která si dodnes zachovala svoji půdorysnou rostlou stopu. Nese řadu památkových a architektonických kvalit. Jedná se o tradiční vesnickou zástavbu, objekty mají většinou obdélný podlouhlý tvar se štítovou orientací vůči komunikaci. Obytná stavení jsou doplněna stodolami a hospodářskými objekty a spolu obklopují dvůr, ojediněle jsou zachovány zděné brány. V současné době probíhá vlna rekonstrukcí a stavebních úprav těchto staveb. Pohledovou dominantou nadále zůstává stavba kostela a objektu původní školy a fary.
Výraznou dominantou vnímanou především z dálkových pohledů je soubor staveb původního mlýna Prokop, které mají zachovalý (v nedávné době obnovený) industriální charakter.
Další novodobou skupinou zástavby jsou převážně samostatně stojící rodinné domy v zahradách, které s různou intenzitou navazují na starší zástavbu. Urbanistická a funkční struktura, vzniklá dlouhodobým historickým vývojem je dobře patrná v podobě dnešní obce.
Nová bytová zástavba se rozvíjí v severozápadní části obce, svým standardem a architektonickým pojetím odpovídá době vzniku. Východně od místní komunikace do Zálesí je situován zemědělský areál.
 
c. 3. Přírodní podmínky
Řešené území je součástí Švihovské vrchoviny ve vyvýšené poloze na pravém břehu řeky Úhlavy. Území obce je tvořeno svažitým terénem spadajícím k údolní nivě, přičemž místní vodoteč Nezdického potoka tvoří jeho osu. Orientace je severo-východní. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 360 – 430 m. n m.
Geologickým podložím jsou fylitické břidlice s vložkami buližníků, které tvoří výrazné suky a strukturní hřbety ve směru SV-JZ. Jsou výrazné na vrcholu Velkého lesa (550 m.n m.) jihovýchodním směrem od obce. Buližníky tvoří rovněž část hlubokého podloží zastavěné části obce. Čtvrtohorní pokryv je tvořen eluviálními zeminami a svahovými hlínami. Břidlice jsou místy zvětralé, místy kyzové. Nezdický potok provázejí deluviofluviální a fluviální sedimenty.
Většina území obce patří do klimatické oblasti mírně teplé MT 10 s dlouhým a mírně suchým létem, krátkými a mírně teplými přechodnými obdobími jara a podzimu a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Srážkový úhrn 518 mm za rok s průměrnou teplotou vzduchu 7,8 C
Většinu území pokrývají orné zemědělské pozemky, při Nezdickém potoku jsou louky. Jihovýchodní část tvoří souvislý lesní komplex. Nelesní dřevinné porosty jsou podél některých cest, hranic pozemků, provázejí vodní toky, rybníček na Nezdickém potoce, meliorační kanály a strouhy. Vegetační doprovod řeky a mlýnského náhonu je zachován.
c. 4. Limity využití území
Návrh územního plánu respektuje podmínky využití území, které jsou stanoveny právními předpisy a správními rozhodnutími v různých oblastech. Jedná se zejména o omezení, která vyplývají z ochrany přírody a krajiny, ochrany nerostných surovin, ochrany podzemních a povrchových vod, ochrany před záplavami, ochrany technické infrastruktury a dopravy, ochrany památek a dalších. Tato omezení se souhrnně nazývají „Limity využití území“.
Dále je uveden přehled stávajících i navržených limitů využití území nacházejících se na katastrálním území Nezdic.
c. 4. 1. Technická infrastruktura a doprava
-          ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie 22 kV – 7, 10 m, 
-          ochranné pásmo distribučních elektrických stanic - stožárové 7m, kompaktní a zděné 2 m
-          ochranné pásmo středotlakého plynovodu - 15 m,
-          pásmo nepříznivého vlivu anodického uzemnění,
-          ochranné pásmo silnice III.třídy - 15 m (mimo zastavěné území),
-          ochranné pásmo vodovodních řadů – 1,5 m,
-          vodojem Nezdice,
-          ochranné pásmo kanalizačních řadů – 1,5 m a 2,5 m,
-          čistírna odpadních vod Nezdice s navrženým ochranným pásmem 50 m
c. 4. 2. Příroda a krajina
c. 4. 2. 1. územní systém ekologické stability
-          osa nadregionálního biokoridoru,
-          ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru,
-          nadregionální biokoridor funkční,
-          regionální biokoridor vyjmutý,
-          regionální biocentrum funkční,
-          regionální biocentrum nefunkční
-          lokální biokoridor,
-          lokální biocentrum,
-          biochora.
c. 4. 2. 2. významné krajinné prvky vymezené zákonem
-          lesy s ochranným pásmem 50 m,
-          řeka Úhlava s údolní nivou a Nezdický potok,
c. 4. 3. Památky a archeologické lokality
-          areál kostela sv. Prokopa, památka r.č. 19118/4 - 2566, zahrnující kostel, ohradní zeď, márnici – kostnici a pamětní kříž
-          výklenková kaplička, památka r.č. 100468
-          areál hostince čp. 60 (původní čp. 3), památka r.č. 34100/4 - 2767
-          mohylník na Loupensku, památka r.č. 41901/4 - 2769
c. 4. 4. Ostatní
-          ochranné pásmo hřbitova 50 m
Limity využití území, ze kterých vycházel návrh územního plánu Nezdic jsou souhrnně znázorněny ve výkresu č. B2. Koordinační výkres. Dále tento výkres obsahuje limity vyplývající z návrhu.
d.Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Z výsledků projednávání nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
e. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Zhodnocení je dokumentováno v tabulkách č. 1 - 3 a ve výkresu č. B3 Zábor zemědělského půdního fondu.
e.1 Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu
 
Úvod
Územní plán obce Nezdice - Zemědělská příloha je zpracována podle zák. č. 334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č.10/1998 Sb a zákona č. 98/1999 Sb. a prováděcí vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
Stanovení kvality zemědělské půdy určenou BPEJ a zařazení těchto kódů do tříd ochrany zemědělské půdy je zpracováno podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOPL/1067/96.
Územní plán obce Nezdice - Zemědělská příloha je zakreslena do situace v měřítku 1:5 000. Grafická část mimo jiné obsahuje, hranice zastavěného území, hranice rozvojových ploch, hranice zastavitelného území, zemědělské areály atd. Dále jsou v situaci barevně zvýrazněny druhy pozemků v lokalitách územního rozvoje v nichž dochází k záboru. 
Trasy polních cest a objekty zemědělské výroby jsou převzaty z přehledných map v měřítku 1:10 000.
Kvalita ZPF a zemědělská výroba
Hodnocení kvality zemědělské půdy vychází z klasifikační soustavy BPEJ, která zároveň charakterizuje klimatický region, štěrkovitost a hloubku půdního profilu.
Zemědělská živočišná výroba v oblasti je vhodná především pro chov skotu a prasat. Rostlinná výroba v oblasti je zaměřena na tradiční plodiny např. obilí, kukuřice, řepka, řepa.
Z hlediska požadavků nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy lze konstatovat, že:
9,35 % rozvojových ploch patří do třídy I. Do I.třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v rovinných nebo jen mírně sklonitých plochách. Zpracovatel předesílá, že záboru zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany se nebylo možné vyhnout z důvodů návaznosti na ostatní obory urbanistického plánování a že se snažil v rámci možností zábor těchto ploch minimalizovat.
7,76 % záborových ploch patří do třídy IV. Do IV.třídy jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu.
69,70 % záborových ploch patří do třídy V. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s nízkou produkční schopností včetně půd, mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíc ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s vyjímkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.
Zbytek záborových ploch (13,19 %) tvoří nezemědělská půda.
Podrobnější informace o požadavcích nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy viz. Tabulková část (Tabulka 1 a Tabulka 3), která je nedílnou součástí Zemědělské přílohy.
Charakteristika klimatického regionu:
Záborové plochy patří do klimatického regionu mírně teplého, mírně vlhkého, který se označuje kódem 5 (Symbol MT 2)
Suma teplot nad + 10 °C                              : 2200 - 2500
Průměrná roční teplota                                 : 7 - 8 °C
Průměrný roční úhrn srážek                         : 550 – 650 mm
Pravděpodobnost suchých veget. období    : 15 - 30
Základní charakteristika hlavních půdních jednotek:
Záborové plochy se rozprostírají na ploše těchto hlavních půdních jednotek :
HPJ 26: Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jim podobných horninách; středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité; s dobrými vláhovými poměry až stálým převlhčením.
HPJ 38: Mělké hnědé půdy na všech horninách; středně těžké až těžší, v ornici většinou středně štěrkovité až slabě kamenité , v hloubce kolem 0,3 m kamenité nebo pevná hornina; relativně málo výsušné.
HPJ 40: Svažité půdy (nad 12°) na všech horninách; lehké až lehčí středně těžké; s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich , jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách.
HPJ 47: Oglejené půdy na svahových hlínách; středně těžké až středně skeletovité nebo slabě kamenité; náchylné k dočasnému zamokření.
HPJ 48: Hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na různých břidlicích, na lupcích a siltovcích; lehčí až středně těžké, až středně štěrkovité či kamenité; náchylné k dočasnému zamokření.
HPJ 58: Nivní půdy glejové na nivních uloženinách ; středně těžké ; vláhové poměry mírně příznivé po odvodnění příznivé.
HPJ 77: Mělké strže nad 3 m hloubky – nevhodné pro zemědělskou půdu.
Odtokové a hydrogeologické poměry
Na přehledné situaci Územní plán obce Nezdice - Zemědělská příloha není graficky znázorněno odvodnění v obci a jejím nejbližším okolí. Nicméně odtokové a hydrogeologické poměry novou výstavbou podle předloženého návrhu narušeny nebudou.
Co se dalších informací o poloze a stavu odvodnění je nutno jednat přímo s vlastníky (eventuelně uživateli) jednotlivých pozemků , neboť odvodnění spadá do jejich správy.
Závěrečné posouzení předpokládaného návrhu ZPF
Plánovanou zástavbou ÚP obce Nezdice dochází ve vybraných lokalitách s novým funkčním využitím k celkovému záboru 11,8418 ha (0,1797 ha v zastavěném území a 11,6621 ha mimo zastavěné území). Záborové plochy se nalézají na ploše jednoho katastrálního území (k. ú. Nezdice).
Vhodně upraveným urbanistickým návrhem, který je hodnocen jako nejvýhodnější variantní řešení, nedochází k závažnému narušení organizace zemědělského půdního fondu v oblasti.
Podle údajů poskytnutých Katastrálním úřadem se jedná o zábor 10,2798 ha zemědělské půdy (86,81 % záborových ploch) a to v kultuře :
orná -                               3, 4992 ha
zahrady -                          0, 6600 ha
sady -                                0, 0000 ha
travní porosty -                 6,1206 ha
Zábor ZPF celkem    :    10,2798 ha
Zbytek záborových ploch (13,19 %) tvoří nezemědělská půda a to v kultuře :
lesy -                                 0, 0000 ha
vodní plochy -                   0, 0000 ha
ostatní plochy -                 1, 5620 ha
Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku a požadavky nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy jsou podrobně vyjádřeny v tabulkové části (Tabulka 1 a Tabulka 2 a Tabulka 3), která je nedílnou součástí této plánovací dokumentace.
Zdůvodnění záboru podle nových funkčních souborů
ÚP obce Nezdice předpokládá pro další období rozvoj především v oblasti bydlení, sportu a rekreace, výroby a technické infrastruktury.
Tato výstavba si vzhledem ke specifickým podmínkám vyžádá zábor orné půdy, zahrad, trvalých travních porostů a ostatních ploch, přestože byly vybrány plochy s přímou návazností na stávající zástavbu.
Soupis lokalit
k.ú.Nezdice       N1                                            Plochy pro bydlení smíšené
                           N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8        Plochy pro bydlení
                           N9                                           Plochy pro výrobu
                           N10                                         Plochy sportovní a rekreační
                           N 11                                        Plochy technické infrastruktury
                           N 12                                        Plochy pro bydlení
                           P 1                                           Plochy sportovní a rekreační
Poznámka
Při projednávání tohoto řešení byly brány v úvahu především tyto skutečnosti :
a)  Rozvojové plochy navrhovat především v územích s vybudovanou dopravní infrastrukturou, v návaznosti na stávající zástavbu a v těch územích, kde by bylo vybudování této infrastruktury nejméně nákladné.
b)  Upřednostňovat rozvoj v prolukách a v zastavěném území.
c)  Urbanistickým řešením scelit jednotlivé části obce využitím ploch ZPF, které nevhodně zasahují do jejího organismu.
d)  Minimálně zasahovat do ZPF, především do I.a II. třídy ochrany zemědělské půdy.
e)  Maximálně využít stávající areály, stávající manipulační plochy.
e.2 Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa
Úvod
ÚP obce Nezdice - Zemědělská příloha je zpracována podle platných předpisů zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (Lesní zákon).
Lesní zákon stanoví předpoklady pro zachování lesa jako národního bohatství tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí. Stanovuje předpoklady pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.
Zákon dále stanoví, že veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa, musí být účelně obhospodařovány. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. Každý majitel lesa si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů.
Vlastník je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby byly zachovány a rovnoměrně plněny i ostatní funkce lesa, aby byl zachován a chráněn genofond lesních dřevin. Předpokladem trvale udržitelného hospodaření v lese jsou lesní hospodářské plány (LHP) zpracovávané na období 10 let.
Rozvojové plochy se nalézají na ploše jednoho katastrálního území (k.ú. Nezdice).
Závěrečné posouzení předpokládaného návrhu LPF 
Vhodně upraveným urbanistickým návrhem, který je hodnocen jako nejvýhodnější variantní řešení, nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa .
Zábor LPF celkem: 0, 0000 ha
Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku a požadavky nových funkčních souborů na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou podrobně vyjádřeny v tabulkové části (Tabulka 1 a Tabulka 2 a Tabulka 3), která je nedílnou součástí této plánovací dokumentace.
Soupis lokalit
viz. I. Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu
e. 3 Závěrečná rekapitulace vyhodnocení záborových ploch
Závěrečná rekapitulace vyhodnocení záborových ploch :
Zábor ZPF celkem    :                  10,2798 ha
Zábor ost.pl.celkem :                   1 , 5620 ha
Zábor LPF celkem    :                   0 , 0000 ha
Zábor celkem            :                  11,8418 ha
Změna kultury (bez záboru) :        0 , 0000 ha
f. Návrh řešení požadavků civilní ochrany
Přesto, že dle požadavků na obsah územního plánu není tato kapitola vyžadována, zpracovatel územního plánu ji uvádí jako důležitou část dokumentace.
Požadavky z hlediska civilní ochrany jsou stanoveny v souladu s Vyhláškou Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva č. 380/2002 Sb.
Požadavky civilní ochrany:
Stavebně technická opatření civilní ochrany je třeba řešit tak, aby na území obce byly dodrženy nezbytné podmínky pro usnadnění záchranných a obnovovacích prací a odstranění následků krizových situací.
Výjimkou z normativů stavebně technických opatření CO z 1. 11. 1992 se již nenavrhuje budování tlakově odolných krytů. Provádí se pouze úprava stávajících stavebních objektů na improvizované úkryty a to svépomocí za krizové situace.
Improvizované úkryty budované svépomocí za krizové situace lze umísťovat do suterénu a přízemí obytných a administrativních budov, výrobních podniků, skladů a zejména do občanské vybavenosti v parterech obytných a administrativních budov. Ve výrobních a montážních podnicích, skladech a podnicích služeb je třeba zabezpečit ukrytí zaměstnanců v improvizovaných úkrytech budovaných svépomocí ve vhodných prostorách suterénů a přízemí s dvouúčelovým využitím.
Evakuace obyvatel se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, přednostně se plánuje pro děti do 15 let a doprovod. Na území obce se nepředpokládá evakuace osob z jiných míst.
Varování obyvatelstva při vzniku nebezpečí bude prováděno veřejnými poplachovými sirénami – koncovými prvky varování. Ovládání veřejných poplachových sirén je z operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému.
Sklady materiálu civilní ochrany budou zřizovány ve vhodných prostorách objektů a organizací dle úvahy vlastníka objektu.
V případě vzniku mimořádné události bude nutné vyčlenit vhodné volné prostranství k soustředění zraněných osob a k poskytnutí předlékařské pomoci. Volné prostranství je třeba situovat v těsné blízkosti komunikačního napojení z důvodu příjezdů sanitních vozů. K poskytnutí lékařské pomoci budou zraněné osoby odváženy do stávajících zdravotnických zařízení v Plzni.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou bude prováděno dle zpracovaného plánu a zabezpečováno automobilovými cisternami.
Pro zásobování vodou k hašení požárů bude využito uličních požárních hydrantů a hydrantů požární vody objektů. K dispozici jsou rovněž vodní nádrže. Požadavky na určení odběrných míst budou zohledněny v dalším stupni dokumentace.
dekontaminaci osob budou využity zásady pro zřizování stálých umýváren. Pro dekontaminaci vozidel budou využity plochy parkovišť v rámci zásad pro stanice odmořování dopravních prostředků. K dekontaminaci budou využívány mobilní mycí rámy.
V případě mimořádné události s větším počtem nenávratných ztrát je nutné operativně vyčlenit v obci místo pro shromažďování a identifikaci osob a po jejich identifikaci zabezpečit pohřebními službami odvoz na hřbitov.
V případě úhynu domácích zvířat (psi, kočky, atd.) je nutno provést jejich soustředění na vyčleněnou plochu. Odtud bude zabezpečen odvoz k likvidaci do kafilérie Biřkov.
Jednotlivé stavby na území obce musí být při územním řízení předloženy příslušnému dotčenému orgánu státní správy k vyjádření. Při územním řízení mohou být zpřesněny údaje pro jednotlivé stavby na základě budoucích změn vyplývajících z nových koncepčních opatření na úseku kolektivní ochrany, individuální ochrany a varování a vyrozumění.
 g. Seznam podkladů
1.      Geologická mapa 1:50 000, list 22-11 Přeštice, ČGÚ Praha
2.      Quitt, Evžen: Klimatické oblasti Československa, Stud. geograf., 16, Brno, 1971
3.      Evidenční mapy Zemědělské vodohospodářské správy Rokycany 1:10 000
4.      Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000, list 22-11 Přeštice, ČÚZK Praha, 1994
5.      Culek, Martin a kol.: Biogeografické členění ČR, I, II, Enigma a AOPK ČR, Praha, 1996, 2003
6.      Zahradnický J., Mackovčin P. (eds.) a kol.: Plzeňsko a Karlovarsko, Chráněná území ČR, svazek XI., AOPK ČR a Ekocentrum Brno, Praha, 2004
7.      Jmenný seznam nemovitých kulturních památek ve správním obvodu obce Plzeň, stav k 14. 1. 2009, OPP MMP, Plzeň
8.      Turistická mapa Přešticko 1: 50 000, Edice KČT č. 32, 2003
9.      Podklady na internetu - http://www.nezdice.cz/,
10. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (6/2008)
11. Nezdice – ČOV a kanalizace
 
h. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu, počtu tabulek v textové části, a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Územní plán - odůvodnění má ve své textové části 6 listů (12 stran) a 3 tabulky
Seznam tabulek v textové části odůvodnění
Tabulka 1 - Soupis lokalit - zábor ploch
Tabulka 2 - Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku
Tabulka 3 - Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy
C. Grafická část odůvodnění
Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje 4 výkresy.
Seznam výkresů grafické části odůvodnění územního plánu:
B1.     Širší vztahy 1:100 000
B2.     Koordinační výkres 1:5 000
B2a.   Koordinační výkres – detail zastavěného území 1:2 000
B3.     Zábor ZPF 1:5 000
 
D.   Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu dle ust. § 53 odst. 4, 5 stavebního zákona následovně:
 
1.Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
 
Návrh územního plánu Nezdice byl posouzen z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací kraje. Politika územního rozvoje nemá pro obec Nezdice žádné konkrétní požadavky, omezení ani doporučení. Obec Nezdice a celé její správní území leží mimo rozvojové oblasti a osy a mimo trasy dopravní a technické infrastruktury vymezené politikou územního rozvoje; není vymezenou specifickou oblastí.
Zpracovaný návrh územního plánu zpřesnil území vymezených částí nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability zasahují do řešeného území. V území obce Nezdice jsou dvě regionální biocentra  RBC 891 a RBC 868 a dva regionální biokoridory RK 207 a RK 2048 dotčeným územím prochází osa nadregionálního biokoridoru.
Všechny požadavky vyplývající pro dané území ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje byly v návrhu územního plánu zohledněny. Územní plán je v souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
   Při zpracování Územního plánu Nezdice byly zohledněny širší vztahy v území.
 
2.      Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování
 
Cílem ÚP Nezdice je, aby veškeré změny v území byly řešeny soustavně a komplexně k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Územní plán ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v řešeném území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Současně vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Výše uvedené cíle Územního plánu Nezdice jsou v souladu s cíli územního plánování uvedenými v § 18 stavebního zákona.
 
 
 
 
3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
 
Návrh zadání územního plánu byl zpracován v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a projednáván podle stavebního zákona. Zadání územního plánu bylo projednáno a schváleno v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.
   Návrh územního plánu Nezdice byl zpracován v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ( dále jen stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006   Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně   plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území, a projednáván   podle stavebního zákona.
 
4.Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených     orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
 
    Návrh územního plánu Nezdice byl zpracován v souladu se stanovisky dotčených orgánů  podle zvláštních
    právních předpisů. Stanoviska dotčených orgánů, která byla pořizovateli  předána v zákonné lhůtě, byla
    zapracována do Návrhu územního plánu Nezdice. V Návrhu územního plánu Nezdice nebyly řešeny žádné
    rozpory.
 
4.1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu ÚP:
 
Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání,   které se  uskutečnilo dne 19.4.2011 tj. do 19.5.2011.
   
   Dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska a jejich vyhodnocení:
 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, Plzeň
Stanovisko ze dne 27.4.2011 zn. HSPM-1782-4/2011 ÚPP – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů vydává souhlasné stanovisko s následujícími podmínkami:
 
1. Zásobování požární vodou musí být řešeno v souladu s požadavky ČSN 730873 – Zásobování požární vodou, popř. ČSN 752411 – Zdroje požární vody.
 
2. Komunikace pro příjezd a přístup požární techniky musí být řešeny v souladu s ustanovením ČSN 730802, respektive 730804.
 
Vyhodnocení: Výše uvedené podmínky byly v návrhu územního plánu Nezdice akceptovány.
 
Městský úřad Přeštice, odbor školství, kultury a památkové péče, Masarykovo nám. 107, Přeštice
Stanovisko ze dne 19.5.2011 č.j. OŠKPP-Lu/10086/2011 – Městský úřad Přeštice, odbor školství, kultury a památkové péče, dle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění věcně a místně příslušný orgán výkonu státní správy v oblasti památkové péče k předloženému návrhu územního plánu obce Nezdice nad Úhlavou sděluje, že s předloženým návrhem ÚP Nezdice souhlasí.
V případě vymezení ploch občanského vybavení určených pro sport na pozemcích přímo navazujících na nemovitou kulturní památku evidovanou v ÚSKP ČR pod rej.č. 34100/4-2767- hostinec čp. 60 požadujeme, aby zvolené řešení bylo v předstihu konzultováno s orgány státní památkové péče, neboť se jedná o prostředí kulturní památky – viz § 11 odstavec 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.
Povinnosti dané ustanovením zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění ve vztahu k archeologii (zejména § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění) se vztahují na celé katastrální území obce Nezdice.
 
Vyhodnocení: Požadavek obce na vymezení ploch občanského vybavení navazující na nemovitou kulturní památku hostinec čp. 60 byl obcí vznesen při společném jednání s dotčenými orgány. V průběhu dalšího projednávání však obec od záměru upustila a v návrhu územního plánu již nebyl dále řešen. Návrh územního plánu není v rozporu s povinností vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění ve vztahu k archeologii (zejména § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.
 
MěÚ Přeštice, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí, orgán státní správy lesů
Stanovisko ze dne 18.5.2011 č.j. ŽP-Vo/5735/2011 – Jako příslušný orgán státní správy lesů podle ustanovení §§ 47 a 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené akci vydává stanovisko: - nesouhlasí s tím, aby bylo v části „Plochy lesní“ v bodě „přípustné využití – stavby, objekty a zařízení“ uvedeno hájovny. Dle § 13 odst. 1 lesního zákona „veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu“. Zdejší orgán státní správy lesů výše uvedeným nesouhlasem chce již v „Územním plánu Nezdice – návrh“ zabránit možnosti udělování výjimek pro stavby hájovny (za což by mohli být považovány i stavby pro bydlení) na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
 
Vyhodnocení: Dle výše uvedeného bude slovo „hájovny“ z textové části návrhu územního plánu v regulativech pro plochy lesní vypuštěno. Bude uvedeno v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obec. Požadavcích na využití území § 15 „stavby a zařízení lesního hospodářství“.
 
   Dotčené orgány, které uplatnily ve stanovené lhůtě souhlasná stanoviska bez připomínek:
   Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Radobyčická 25, Plzeň
  Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Masarykovo nám. 107, Přeštice
   MěÚ Přeštice, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí, vodoprávní úřad
   MěÚ Přeštice, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí, orgán ochrany přírody
   Obvodní báňský úřad v Plzni, Hřímalého 11
   Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih, Nerudova 35, Plzeň
 
   Dotčené orgány, které ve stanovené lhůtě připomínky neuplatnily:
   Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Kroupova 18, Plzeň
   Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu,  
   Kroupova 18, Plzeň
   Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
   Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Kroupova 18, Plzeň
 
4.2   Vyhodnocení  připomínek sousedních obcí k návrhu ÚP:
 
   Sousední obce, které ve stanovené lhůtě připomínky neuplatnily:
   Obec Borovy
   Obec Lužany
   Obec Příchovice
   Obec Vlčí
   Město Švihov
 
5.1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k doplněnému návrhu ÚP:
 
Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení o projednání doplněného návrhu územního plánu Nezdice
 
Dotčené orgány, které uplatnily ve stanovené lhůtě souhlasná stanoviska bez připomínek:
 
Městský úřad Přeštice, odbor školství, kultury a památkové péče, Masarykovo nám. 107, Přeštice
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Kroupova 18, Plzeň
MěÚ Přeštice, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí, orgán ochrany přírody
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih, Nerudova 35, Plzeň
 
Dotčené orgány, které ve stanovené lhůtě připomínky neuplatnily:
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Radobyčická 25, Plzeň
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Masarykovo nám. 107, Přeštice
MěÚ Přeštice, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí, vodoprávní úřad
MěÚ Přeštice, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí, orgán ochrany přírody
Obvodní báňský úřad v Plzni, Hřímalého 11
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih, Nerudova 35, Plzeň
 
 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu
 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, Plzeň
 MěÚ Přeštice, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí, orgán státní správy lesů
 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Kroupova 18, Plzeň
 
5.2 Vyhodnocení připomínek sousedních obcí k návrhu ÚP:
   Sousední obce, které ve stanovené lhůtě připomínky neuplatnily:
   Obec Borovy
   Obec Lužany
   Obec Příchovice
   Obec Vlčí
   Město Švihov
 
6.Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
se sdělením, jak bylo  zohledněno
 
Dne 1.10.2009 vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí pod zn. ŽP/10029/09 stanovisko k zadání územního plánu Nezdice.    Výše uvedené stanovisko uvádí, že zadání územního  plánu Nezdice nemůže mít významný vliv   na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Krajský úřad Plzeňského kraje, jako příslušný orgán  dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu obce Nezdice z hlediska vlivů na životní prostředí. Vlivy na udržitelný rozvoj území jsou patrné z řešení územního plánu a jsou zachyceny v textové části územního plánu a zřejmé i z výkresové části územního plánu. Jako samostatná část nebylo toto vyhodnocení zpracováváno.
 
7.Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení  zastavitelných ploch
Vzhledem ke skutečnosti, že stěžejní funkcí sídla je bydlení je zájmem obce je vymezit v přiměřeném     rozsahu nové lokality pro bydlení. Nové plochy pro bydlení jsou navrženy tak, aby navazovaly na stávající zastavěné území sídla v rozsahu, který odpovídá velikosti obce a jejího předpokládaného rozvoje. Nová plocha  pro zemědělskou výrobu je navržena severně od obce, v návaznosti na stávající zemědělskou výrobu a na příjezdovou komunikaci do obce. Vytváří předpoklad pro potřebný hospodářský rozvoj obce a vznik nových pracovních míst.
 
8. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu a jejich odůvodnění
 
   Nejpozději při veřejném projednání tj. dne 19.1.2012 mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky. Pořizovatel – MěÚ Přeštice, odbor výstavby a územního plánování ve spolupráci se zastupitelstvem obce v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu územního plánu Nezdice. Zastupitelstvo obce rozhodlo o padaných námitkách následovně:
 
   Námitka, kterou podal Ing. Luboš Kalčík bytem  Mutěnín 203 dne 11.1.2012 týkající se zahrnutí části pozemku č. 135/18 do plochy veřejně prospěšných opatření označené VÚ-01. Jedná se o plochu , která je součástí územního systému ekologické stability – regionální biokoridor RK 2048-01. Na uvedené části cca 20m uvažuji o výstavbě objektu k trvalému bydlení.
   Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje.
Odůvodnění: V územním plánu bude rozšířena plocha pro bydlení N5 o dvacet metrů.  Vyjmutí části regionálního biokoridoru bylo dohodnuto dne 15.2.2012 při dohadovacím řízení konaném na MěÚ Přeštice, odboru výstavby a územního plánování se zástupcem krajského úřadu, odboru ochrany přírody a krajiny.  I po vyjmutí dvacetimetrového pásu zůstane šíře biokoridoru cca 90m, což splňuje požadavek na minimální šíři (50m) regionálního biokoridoru tohoto typu dle platných metodik.
 
9.Vyhodnocení připomínek
 
Připomínky k návrhu územního plánu Nezdice nebyly uplatněny.
 
 
 
Poučení
 
   Proti Územnímu plánu Nezdice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
   opravný  prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).  
 
Účinnost
 
   Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky,
 
    tj. dne 7.4.2012 
 
 
 
 
      Starostka obce                                                  Místostarosta obce
 
 ing. Hana Bouchnerová                                               JUDr. Jan Drda